MİLLİYETÇİLİK VE KAHRAMANLIK KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SİNEMA

DOI Numarası:

Yazar: Araş.Gör.Ozan GÜNEL

Sayı: 9

Yıl: 2015 Spring

MİLLİYETÇİLİK VE KAHRAMANLIK KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SİNEMA

Özet:
Milliyetçilik bir ideoloji olarak günümüzde etkinliğini hala koruyan bir modern siyasal düşüncedir. Fakat bu etkinlik sadece ideolojinin kendi dinamiklerinden kaynaklanmaz. Genelde otorite, iletişim araçlarını kullanarak bu ideolojiyi kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirir ve formüle eder. Sanat, özellikle de sinema bu yönlendirme için organik bir araçtır. Ülkelerin sinema endüstrileri ile otorite bu organik bağdan faydalanmaktan çekinmezler. Üçüncü sinema ise otoritenin ve birinci sinemanın bu iletişim şeklinin tam tersinde bir yol tutturur. Bu metot farkı milliyetçilik yaklaşımlarında ve sinemada bu milliyetçiliğin vücut bulduğu kahramanların temsil ettikleri için de geçerlidir.

Abstract:
As an ideology Nationalism is a modern political thought which still preserve its effectiveness. But this effectiveness does not comes only from ideologies own dynamics. Usually authority uses communication mediums to channel and formulize this ideology for its own interest. Art especially cinema is an organic medium for this purpose. Nations and nations cinema industries do not hold back to profit from this organic bond. On the other hand Third Cinema uses an opposite way from communication methods of authority and First Cinema. This difference in method also viable for understanding nationalism and symbolization of heroes who embody nationalism.

Anahtar Kelimeler: Birinci Sinema, Üçüncü Sinema, Milliyetçilik, Kahramanlık, Propaganda, Otorite

Keywords: First Cinema, Third Cinema, Nationalism, Heroism, Propaganda, Authority

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir