MEDYANIN DOĞAL AFETLERDEKİ İŞLEVİ

DOI Numarası:

Yazar: Ersoy SOYDAN, Nuray ALPASLAN

Sayı: 7

Yıl: 2014 Summer

MEDYANIN DOĞAL AFETLERDEKİ İŞLEVİ

Özet:
Afetler özellikle de doğal afetler insanların kontrolü dışında gerçekleşen, çok büyük mal ve can kaybına neden olabilecek büyük çaplı olaylardır. Doğal Afetler çok kısa zamanda çok büyük yıkımlara neden olabilmektedirler. Her yıl milyonlarca insan afetlerde felaketlerle ve sonuçlarıyla karşı karşıya gelir. Böylece yıl boyunca her türlü afet dünyanın değişik yerlerini etkilemektedir. Dünyamızın varoluşundan itibaren doğal afetler de vardır ve doğal afetler tarih boyunca tüm insanları etkilemiştir. İnsanlık tarihine bakıldığında teknoloji, insanlığın var oluşundan bu yana artan bir ivmeyle toplumların ihtiyaçlarını karşılama ile ilişkili olarak hızlı gelişme göstermiştir. Toplumlarda teknolojik gelişimin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin sonucu olarak, kitle iletişim araçları da hem günlük hayatımızın hem de hızlı iletişimin bir parçası olmuşlardır. Günümüzde İnternet (e-posta vd.), telefon, radyo, televizyon, uydular, bilgisayarlar (internet) en önemli iletişim araçları olarak hayatımızda yaygın olarak yer almaktadır. Medya da bütün bu kitle iletişim araçlarının hepsini kapsamaktadır. Ancak gelişen bu teknoloji, doğal afetlerin etkilerini tamamen ortadan kaldıramamıştır. Sadece alınacak tedbirler ve afetler sonrasındaki girişimler konusunda kolaylaştırıcı etkisi olmuştur. Özellikle afetlerde medyanın; halka bilgileri aktarma, toplumu doğru bilgilendirme, bilgileri zamanında halka iletme faaliyetleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, medyanın doğal afetlerdeki işlevleri ve etkileri ele alınarak, bu konunun önemi üzerinde durulmuştur.

Abstract:
Catastrophes; especially natural disasters, are big events which occur off hand by people and can give big damages to their properties and lifes. Natural disasters, can cause disasters on a large scale. Millions of people encounters with natural disasters and its results every year. Thus, every kind of catastrophe affects the several places of the world. Since the existence of the World, natural disasters are exist and they are effecting the whole of people. When we look at the human history, technology shows a rapid development parallel with satisfying the needs of scocieties. As a result of the rapid technological development, mass communication tools have become the important part of our lifes. Today, internet, telephone, radio, television, satellites, computers are important communication tolls which take an important place in people’s life but this developed technology could not alter the effects of disasters. Mass communication has some impacts only on precoutions taken after the disasters realised. Especially, function of media such as conveying the true information to the public in right time is important. In this study, the functions and effects of the media by addressing the natural disasters, has focused on importance of this issue.

Anahtar Kelimeler: Afetler, Medya, Kitle İletişim

Keywords: Catastrophes, Media, Mass Communication

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir