YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÖĞRENME ÇABALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Yağmur ÖZYER, Yrd.Doç.Dr.Ebru GÖZÜKARA

Sayı: 8

Yıl: 2014 Fall

YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ÖĞRENME ÇABALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Özet:
Yeniliğe ihtiyaç duyan çevre koşullarında sürekli değişen talebin, firmaların faaliyet amaçlarının temel taşı olan devamlılık ve yüksek marka değeri ile buluşabilmesi için, daha esnek, daha uyumlu, girişim yetenekleri daha gelişmiş ve daha yenilikçi firmalar oluşturulması gerekliliği doğmuştur. Firmaların pazarda sürekli değişen talebe yanıt verebilmesi, yenilik ile ilgili süreçlere olan açıklığı ile doğru orantılıdır. Teknoloji, yeniliğin tabanını oluşturmakta ve yenilik ile yenilikçi kültür ortamının oluşmasına zemin sağlamaktadır. Firmaların teknolojinin yarattığı karmaşıklığa rağmen yenilikçi bakış açılarını örgüt kültürleri ile yoğurarak yenilikçi kültürü benimsemeleri, küreselleşen pazarlarda rekabetçi avantaj sağlamalarının en önemli koşulu olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte örgüt içinde sağlanan yenilikçi kültür tek başına yeterli olmamakta, çalışanların yaratıcılıkları da yenilikçilikle desteklendiğinde bu avantajı maksimize etmek kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla örgüt içinde yaratıcılığın öğrenilmesi ve devam ettirilmesi rakiplere karşı başka bir rekabet avantajı olarak, firmalar tarafından değerlendirilmektedir. Buradan yola çıkarak araştırmada yenilikçi kültürün örgütsel yaratıcılık öğrenme çabaları üzerine etkisi incelenmiş ve bu ilişkideki teknolojik karmaşıklığın etkisi irdelenerek literatüre bu alanda ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Abstract:
In order to meet the cornerstone of the continuity and high brand value of goal activities and the necessity of establishing a more flexible, more compliant, more advanced interference ability and more innovative firms is becoming much more important in the environmental conditions which needs innovation in constantly changing demand situations. The companies respond to the constantly changing demands of the market is directly proportional to the aperture processes related to innovation. Technology provides the ground for the emergence of an innovative culture medium to create the base of the novelty and innovation. Technology provides the base of innovation and prepares the formation of innovation and innovative culture. Despite the complexity occurred by technology, firms, that are embracing to innovative culture with their innovative perspectives kneading organizational cultures, are emerging as the most important requirement of providing a competitive advantage in global markets. However, the innovative culture is not sufficient alone within the organization and the creativity of employees is easier to maximize which is also supported by innovation. Therefore the creativity within the organization to learn and maintain a competitive advantage against other competitors is being evaluated by firms. Based on this research, the effect of innovative culture and technological complexity on organizational creativity learning efforts has been examined in this study and this relationship is shed light in this area of the literature.

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Kültür, Örgütsel Yaratıcılık Öğrenme Çabaları.

Keywords: Innovative Culture, Organizational Creativity Learning Efforts.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir