KONUMLANDIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Ferahnur Özgören

Sayı: 7

Yıl: 2014 Summer

KONUMLANDIRMA

Özet:
İletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler dünyayı açık bir pazaryeri haline getirmektedir. Buna bağlı olarak da her geçen gün rakip sayılarının artışıyla karşı karşıya kalan firmalar sahip oldukları müşterileri koruyabilmek adına daha çok çaba harcamak zorunda kalmaktadır. Rakip sayısındaki bu artış firmaların günümüzde ayakta kalabilmelerinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Firmaların giderek birbirine benzeyen ürünleriyle bu ortamda rekabet edebilmeleri için artık fiyat, ambalaj veya şekil değişikliği gibi farklılaşma unsurları yeterli görülmemektedir. Bu bağlamda firmalar sahip oldukları markaları tüketicilerin zihninde doğru bir yere doğru bir yol izleyerek yerleştirmenin yollarını aramalıdır. Bu da bir markanın, tüketiciler tarafından, pazardaki ürünler arasından ayırt edilmesini sağlayacak başarılı markalama için, konumlandırmanın gerekliliğine işaret etmektedir. Buradan hareketle çalışmada kapsamında konumlandırma ve ilgili kavramlar detaylı biçimde incelenmiştir.

Abstract:
Developments on communication and transportation has made the world an open market. Depending upon this ,companies which are face to face with increasing competitors every single day have to make more effort to keep their own customers. The rise in the number of competitors forms the greatest obstacle for the companies to survive. For the companies to compete in this setting with the products which have been akin to each other ,the differentiation elements in residual price, package and shape is not seen enough. In this context, companies should look for the right ways to locate their brands in the minds of consumers to the right place . And this indicates the need of positioning which provides successful branding that will make the brand distinguished by consumers from among the other brands. Thus, in this study, context of positioning and related concepts are examined in detail.

Anahtar Kelimeler: Marka, Konumlandırma, Marka Konumlandırma

Keywords: Brand, Positioning, Brand Positioning

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir