ULUSAL YENİLİK STRATEJİSİ VE GİRİŞİMLERDE YENİLİKÇİLİK

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Neslihan ÇELİK

Sayı: 6

Yıl: 2013 Winter

ULUSAL YENİLİK STRATEJİSİ VE GİRİŞİMLERDE YENİLİKÇİLİK

Özet:
Ülke ekonomilerinin uluslararası rekabet gücü kazanmasında yenilik (inovasyon) yeteneğini geliştirmeye yönelik strateji oluşturmayı hedefleyen yaklaşım, genel kabul gören bir paradigma olmuştur. Türkiye de bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşerek, sonuçlarını ekonomik-toplumsal faydaya dönüştürme anlayışını benimsemiştir. Ancak ülkemizin, nispi gelişme kaydetmesine rağmen hala iddiasız bir yenilikçi performans sergilediği görülmektedir. Türkiye henüz “yenilik odaklı ekonomi”ye geçebilmiş değildir. Girişimlerin yenilik faaliyetleri bazında, bir önceki döneme göre son 3 yılda, yenilikçi girişimlerin oranında azalma olduğu görülmektedir. Bu çalışma; rekabet gücü kazanmada ülkemizin ve girişimlerin yenilikçilik performansına ve benimsenen ulusal yenilik stratejisine ilişkindir.

Abstract:
The innovation is important to increase the competitiveness of countries. Therefore, a paradigm based on the innovation capability development has become widespread. Turkey also wants to improve science and technology innovation capacity. Turkey aims to provide economic and social benefits via innovation. But Turkey still has a modest innovative performance. Turkey is considered to be in the period of transition from the efficiency driven economies to innovation driven economies in global competitiveness report. The number of innovative enterprises has decreased in Turkey in the last three years. This study is related to the performance of innovative and the national innovation strategy.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Yenilik Stratejisi, İnovasyon, Rekabet Gücü

Keywords: National Innovation Strategy, Innovation, competitiveness

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir