BİREYLERİN BİLİŞ İHTİYACI DÜZEYLERİNİN BİLİŞİM OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Alper DEĞERLİ

Sayı: 5

Yıl: 2013 Fall

BİREYLERİN BİLİŞ İHTİYACI DÜZEYLERİNİN BİLİŞİM OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler sonucu günlük yaşantımız bilgisayarlar ve internet ile çevrelenmiştir. Bu yeni dünya düzenine ayak uydurabilmek için geleneksel okuryazarlığın ötesinde, bilişim okuryazarı olabilmek bir zorunluluk halini almıştır. Bireyin bilişim okuryazarlık düzeyinin ve bu niteliğe olan ilgisinin de bireylerin bilişsel düzeyi ile ilgili olduğu değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda bireyin biliş ihtiyaç düzeyinin bilişim okuryazarlığı üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmış, çalışma kapsamında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Biliş İhtiyacı ve Bilişim Okuryazarlığı üzerine ankete tabi tutulmuştur. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda bireylerin biliş ihtiyacı düzeyinin bilişim okuryazarlığı seviyesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca hesaplanan biliş ihtiyacı skorları bağlamında; yüksek biliş ihtiyacı skoruna sahip bireylerin düşük biliş ihtiyacına sahip bireylere oranla bilişim okuryazarlığı seviyelerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
Our daily lives are framed with computers and internet as a result of advancement at information and communication technologies. Beyond traditional literacy, being a informatics literate has become an obligation to keep up with to this new world order. It is considered that an individual’s informatics literacy level and interest to this qualification are related with this individual’s need for cognition level. Within this context it has been researched if individuals’ need for cognition levels effect informatics literacy and in terms of this study Marmara Univercity Vocational High School students were asked a questionnaire including Need for Cognition and Informatics Literacy Scales. In consequence of conducted analysis, it has been identified that a positive and significant effect of need for cognition level on informatics literacy level. Also within the scope of calculated need for cognition scores, it has been observed that individuals with high need for cognition have higher informatics literacy levels in comparison to individuals with low need for cognition.

Anahtar Kelimeler: Biliş İhtiyacı, Bilişim Okuryazarlığı.

Keywords: Need for Cognition, Infortics Literature.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir