ÜNİVERSİTE PAZARLAMASINDA İLETİŞİM MECRALARI ÜZERİNE STRATEJİLER: 5 İL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Dr. Elif YURDAKUL COŞKUNKURT

Sayı: 5

Yıl: 2013 Fall

ÜNİVERSİTE PAZARLAMASINDA İLETİŞİM MECRALARI ÜZERİNE STRATEJİLER: 5 İL KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de eğitimin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta ve bunun sonucu olarak, nitelikli insan yetiştirmek arzusu üniversitelerin sayısının hızla artmasında açıklayıcı olmaktadır. Çalışmanın amacı, sayıları her yıl artan üniversite ve meslek yüksekokullarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için yoğun olarak kullandıkları pazarlama iletişimi mecralarının, üniversite adayı öğrencilerin üniversite tercihlerinde ne kadar etkili olduğunu anlamaktır. Literatürde üniversite pazarlaması ile ilgili çalışmalar yer almakta ancak, kullanılan iletişim araçlarının etkinliğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalıma, ilk olması nedeni ile önemlidir. Daha sonra yapılacak çalışmalara ve sektör profesyonellerine ışık tutması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, üniversite pazarlamasında kullanılan iletişim mecralarına yönelik olarak ölçek oluşturulmuş ve 5 farklı ilde, üniversite adayı öğrencilerle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda, dört boyut altında toplanan üniversite pazarlama iletişimi araçları arasında, üniversite tercihinde en etkili olanın etkinlikler olduğu saptanmıştır. Diğer önemli bulgulara çalışmanın ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak yer verilmiştir.

Abstract:
The importance of education is being better understood day by day in Turkey like all the world, and as a result of that, desire of raising qualified people is being descriptive on the rapid rise in the number of universities. The purpose of the study is to understand communication tools’, which are used for competitive advantage by universities and vocational schoolls whose number increases year by year, effectiveness on the university candidates' preferences. There are number of studies related to the university marketing in the literature but, none of them had studied the effectiveness of marketing communication tools on the university candidates’ choices. The study is important because of it’s being the first study in this area. It is intended to be a path for the future works and industry professionals.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Pazarlaması, İletişim Araçları, Ödenmiş Medya, Edinilmiş Medya, Kazanılmış Medya, Etkinlik, Promosyonel Ürünler.

Keywords: University Marketing, Communications Media, Paid Media, Owned Media, Earned Media, Events, Promotional Products.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir