OSMANLI’NIN SON DÖNEMİ’NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

DOI Numarası:

Yazar: Öğr. Gör. Derya Uzun Aydın

Sayı: 4

Yıl: 2013 Summer

OSMANLI’NIN SON DÖNEMİ’NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

Özet:
Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda yaşadığı bir takım reform hareketleri ile “batılılaşma” olarak adlandırılan sürece girmiştir. Bu süreç boyunca, toplum hayatında pek çok yenileşme yaşanır. Dönemin padişahları, özellikle yaptıkları reform hareketleri ile gerek askeri alanda, gerekse eğitim hayatında Avrupa’yı örnek almaya başlarlar. Bu durum toplumun kültür ve sanat hayatını da etkileyecek ve çağdaş seviyeyi yakalamaya çalışan Türk toplumuna örnek teşkil edecektir. Bu makalede de, bu yola giden sürece kısaca değinilmeye çalışılmıştır.

Abstract:
The Ottoman Empire, particularly 18 and 19centuryreform movementsexperiencedbya number of"westernization" has ushered in aso-called. During this process,a lotof innovationin community lifeis experienced.Sultansof the period, especially in the military field,theyneedtoreform movements, as well as trainingto get their startin lifeexample ofEurope. This situationalso affectthe communitycultural and artistic lifeandexample ofthe Turkish communitywilltry to capturethe contemporarylevel.This articlealsobrieflybeen mentionedthe process which leadsthis way.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Batılılaşma, Kültür, Sanat

Keywords: Ottoman, Westernization, Culture, Art

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir