DENEYİMSEL MARKALAMA

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Ferahnur ÖZGÖREN

Sayı: 3

Yıl: 2013 Spring

DENEYİMSEL MARKALAMA

Özet:
Rekabetin küreselleşmesi ve yoğunlaşması ile birlikte, işletmeler ürünlerle birlikte hizmet sağlamanın ötesine de geçerek müşterilerine eşsiz deneyim sağlama çabası içerisine girmiştir. Dolayısıyla, firmalar, rekabet stratejilerini söz konusu olan eşsiz deneyimler aracılığıyla oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, deneyimsel pazarlama kavramı ortaya çıkmakta ve işletmeler müşterilerine deneyim yaşatmaya yönelik pazarlama uygulamalarında markalarını da göz önünde bulundurarak rekabet avantajı elde etmektedir. Buradan hareketle çalışmada deneyim, deneyimsel pazarlama ve deneyimsel markalama kavramları detaylı biçimde incelenmektedir.

Abstract:
With the globalization and intensification of market competition, enterprises struggle to provide a unique experience beyond service provision for customers with their products. Therefore, companies try to create their competition strategies by mentioned unique experiences. In this context,experiential marketing concept emerges and enterprises achieve competitive advantage to give its customers experience by taking their brands into account. Hence in this study, experience, experiential marketing and experiential branding concepts are examined in detail.

Anahtar Kelimeler: Deneyim, Deneyimsel Pazarlama, Deneyimsel Markalama

Keywords: Experience, Experiential Marketing, Experiential Branding

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir