TÜRKİYE’DEKİ UZAKTAN EĞİTİM VE E-SERTİFİKA PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

DOI Numarası:

Yazar: Uzm.Zeynep GÖKKAYA, Uzm.Şeyda Burcu AKÇİÇEK

Sayı: 2

Yıl: 2012 Winter

TÜRKİYE’DEKİ UZAKTAN EĞİTİM VE E-SERTİFİKA PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Özet:
Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim öğrencilerin memnuniyet ve beklentilerine ilişkin tespitte bulunmaktır. Böylece uzaktan eğitim sistemlerinin gelişimi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın evrenini tüm uzaktan eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO’nun uzaktan eğitim pazarlama 1. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyet, yaş ve tercih sebebi demografik özellikleri tespit edilmiştir. Ek olarak, ders içerikleri, eğitim kalitesi, hizmetleri, teknolojiler, görsellik, yeterlilik gibi konularda öğrencilerin memnuniyet seviyeleri ölçülmüştür. Ölçek olarak 5 ölçekli Likert Tipi anket uygulanmıştır. Anketler SPSS programında değerlendirilmiş; elde edilen verilere, frekans ve yüzde tablolarına çalışmada yer verilmiştir. Araştırma sonuçları uzaktan eğitimin her geçen gün geliştiğini göstermektedir. Uzaktan eğitimle eğitim veren kurumlar öğrencilerin verimliliğini arttırmak ve etkili eğitim verebilmek için bu gelişime ayak uydurmalıdır. Sonuç olarak, bu gelişim için çeşitli öneri ve görüşlerde bulunulmuştur.

Abstract:
The aim of this study is detect students of distance education satisfaction and expectation. Thus, several suggestions are presented for developing system of distance education. Population of this study is became students of distance education. Its sample is became Marmara University Social Science High School’s departman of marketing distance education students. Students some demographic abilities are detected such as gender, age and chosing cause. Additionally, students’ satisfaction degree is measured about lessons content, educational quality, services, technologies, visuality, adequacy…etc. Five-scale Likert type survey is used for measuring. All surveys evaluate with SPSS software and this study includes these findings, frequency and percent table. Result of this study shows that, distance education is developed day by day. Organizations, which train with distance education, should up-to-date theirselves for increasing students’ fertility and giving more effective education. Consequently, different proposition and opinion is proposed for this development.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, E-sertifika, çağdaş eğitim

Keywords: Distance education, E-certificate, modern approach

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir