DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Nevin KARABIYIK, Öğr.Gör.Burcu SÜMER İNCİ

Sayı: 1

Yıl: 2012 Summer

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA PAZARLAMA STRATEJİSİ VE KONUMLANDIRMA ÇALIŞMALARINA KAVRAMSAL YAKLAŞIM

Özet:
Günümüzde destinasyonlar pazarlama açısından önemli bir ürün haline gelmiş bulunmaktadır. Destinasyonların rekabet avantajının, ilgili destinasyonun ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada destinasyonlar; pazarlama stratejisi ve konumlandırma açısından kavramsal olarak incelenmektedir. Çalışma, destinasyon ve destinasyon pazarlaması kavramı, destinasyon pazarlama stratejisi, destinasyon pazarlamasında konumlandırma çalışmalarını kavramsal olarak değerlendirmektedir. Bir destinasyonun başarıyla pazarlanabilmesi için tüm turizm paydaşlarının ortak çabası gerekmektedir. Çalışmanın sonucunda destinasyon bölgesinde yaşayan insanların, bölge ziyaretçilerinin, yerel girişimcilerin memnuniyeti sağlanarak, sosyo kültürel ve çevresel maliyetler ile ekonomik faydalar arasındaki sürdürülebilir dengeyi kurabilen pazarlama stratejileri ile başarılı bir destinasyon konumlandırmasının yaratılabileceğinin mümkün olduğu görülmektedir.

Abstract:
At the present day destinations are important products in terms of marketing. Competitive advantage of destinations has a significant impact on economic and social development of related destination. So in this study destinations are analyzed conceptually in terms of marketing strategy and positioning. This study evaluates destination and destination marketing concepts, destination marketing strategy, positioning in destination marketing conceptually. In order to market a destination successfully, joint effort of all tourism stakeholders is needed. At the end of the study it is seen that a successful destination positioning is possible with the marketing strategies which can strike a sustainable balance between socio-cultural, environmental costs and economic benefits and also satisfy local people living in the destination area, visitors and local entrepreneurs.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, destinasyon pazarlaması, konumlandırma.

Keywords: Marketing, Destination Marketing, Positioning.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir