SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI OLAN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU

Sayı: 1

Yıl: 2012 Summer

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI OLAN TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ

Özet:
Yapısal eşitlik modelleri, çok değişkenli istatistiksel analizlerde, gizil ve gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için oldukça yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yapısal eşitlik modelleri, faktör analizi, regresyon analizi gibi diğer çok değişkenli istatistiksel yöntemler ile birlikte kullanılmaktadır. Yapısal modeli belirlemeden önce, doğrulayıcı faktör analizi olarak da adlandırılan ölçüm modeli belirlenir. Bu çalışmada, sosyal bilimler alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin, sayısal derslere karşı olan tutumlarını etkileyen faktörler, yapısal eşitlik modeli ile belirlenmeye çalışılmıştır. Daha önceden literatürde yapılmış çalışmalarda ortaya konan faktörler de dikkate alınarak öncelikle açıklayıcı faktör analizi ile tutum, öğrencinin dersi öğrenme yöntemi, öğretim elemanı, ders ve okul ortamı ve aile faktörleri belirlenmiştir. Daha sonra, LİSREL paket programı kullanılarak, belirlenen bu beş faktör ile sırasıyla ölçüm modeli ile yapısal model elde edilmiştir. Çalışmanın sonunda, sadece öğrencinin dersi öğrenme yönteminin tutumu etkilediği sonucuna varılmıştır.

Abstract:
Structural equation modeling constitute a very widely used method in identifying the relation between latent and observable variables in multi-variable statistical analyses. Structural equation modelling are used with other multi-variable statistical methods such as factor analysis, regression analysis. Before determining the structural model; measurement model, which is also referred to as confirmatory factor analysis, is determined. This study aims to determine the factors which affect attitudes of university students, who major in the field of social sciences, towards numerical courses, using structural model. Taking into consideration the factors demonstrated in previous studies available in the literature, for the first step, those factors were determined such as attitude, student’s method of learning the course, instructor, course and school environment and family, using exploratory factor analysis. For the next step, measurement model and structural model were obtained respectively, with these five factors determined, using the software package LISREL. The study concluded that the student’s method to learn the course is the only factor which affects the attitude.

Anahtar Kelimeler: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri, Ölçüm Modeli, Yapısal Model

Keywords: Exploratory and Confirmatory Factor Aanlaysis, Structural Equation Modelling, Measure Model, Structural Model

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir