SOSYAL MEDYA REKLAMCILIĞININ GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

DOI Numarası:

Yazar: Selin Karaköse ve Selda Ene

Sayı: 36

Yıl: 2023 Spring

SOSYAL MEDYA REKLAMCILIĞININ GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR

Özet:
Geleneksel medya yatırımları önemini korusa da gelişen teknoloji, rekabet koşulları ve sağladıkları avantajlar sebebiyle şirketlerin dijital mecralara yönelmelerini sağlamıştır. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan sosyal medya platformları, şirketlerin hedef pazarlarıyla etkileşimde bulunması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak hazırlanan bu çalışma kapsamında sosyal medya ve reklamın kavramsal tanımlaması yapılarak tarihsel süreçteki gelişimi incelenmiştir. Sonrasında 2020 yılında iş dünyasını da derinden etkileyen COVID 19 pandemi sürecinde sosyal medya reklamcılığının durumu anlatılmış ve iki örnek incelenmiştir. Çalışmanın araştırma bölümünde sosyal medya reklam kampanyaları üzerine örnek uygulamalar seçilip incelenmiştir. Bu amaçla YouTube Ads Leaderboard’da 2021 ve 2022 yıllarının son çeyreğinde Türkiye’de en çok izlenen toplam on reklam kampanyası seçilerek, sosyal medyadaki örnek uygulamalar üzerinde inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma bulguları, markaların sosyal medya reklam kampanyası kullanımlarının etkili bir tanıtım aracı olduğunu ve çok sayıda tüketiciye ulaşma, olumlu yorumlar alma ve tüketiciyi etkileme imkanı sağladığını göstermektedir.

Abstract:
Although traditional media investments remain important, developing technology, competitive conditions and the advantages they provide have led companies to turn to digital channels. Social media platforms, whose number of users is increasing day by day, offer important opportunities for companies to interact with their target markets. Within the scope of this study, which was prepared based on this purpose, the conceptual definition of social media and advertising was made and its development in the historical process was examined. Afterwards, the situation of social media advertising during the COVID 19 pandemic, which deeply affected the business world in 2020, was explained and two examples were analyzed. In the research part of the study, sample applications on social media advertising campaigns were selected and analyzed. For this purpose, a total of ten most watched advertising campaigns in Turkey in the last quarter of 2021 and 2022 on YouTube Ads Leaderboard were selected, and examinations and evaluations were made on sample applications on social media. The findings of the study show that brands' use of social media advertising campaigns is an effective promotional tool and provides the opportunity to reach a large number of consumers, receive positive comments and influence consumers.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya ve reklam, sosyal medya reklam uygulamaları, pandemi dönemi reklamlar, YouTube.

Keywords: Social media and advertising, social media advertising applications, pandemic ads, YouTube.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir