NAHÇIVAN BÖLGESININ TUNÇ ÇAĞI YERLEŞIMLERINDE BULUNAN AYAK VE ÇAYDANLIK TIP KIL KAPLAR

DOI Numarası:

Yazar: Toğrul HALILOV

Sayı: 33

Yıl: 2022 Summer

NAHÇIVAN BÖLGESININ  TUNÇ ÇAĞI YERLEŞIMLERINDE BULUNAN AYAK VE ÇAYDANLIK TIP  KIL KAPLAR

Özet:
Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, arkeolojik yerleşimler açısından zengindir. Bu bölgede bir grup arkeolojik yerleşim Tunç Çağı'na aittir. Tunç Çağı'nın tüm dönemlerine ait arkeolojik yerleşimler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti topraklarında bulunduğundan, onları derin inceleme sonucunda Azerbaycan arkeolojisinde bulunan Tunç Çağına ait bazı önemli konuları daha derinden öğrenmek olasıdır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki arkeolojik yerleşimlerde yapılan kazılar sırasında Tunç Çağı`na ait insanların maddi kültürü ile ilgili çok sayıda arkeolojik malzeme bulunmuştir. Onlar iş aletleri, süs eşyalar, silahlar, kil kaplar ve diğer arkeolojik malzemelerden oluşmaktadır. Herhangi bir arkeolojik malzeme gibi, kil kaplar da Nahçıvan'ın Tunç Çağı madi ve manevi kültürünü öğrenmek için oldukça önemlidir. Bu tip seramikler sırasında ayak ve çaydanlık tip kil kaplar önem taşımaktadır. Bunlar hakkında çeşitli makalelerde ve kazı raporlarında bilgiler olmasına rağmen konu şimdiye kadar sistematik bir biçimde incelenmemiştir. O yüzden konu tarafımızdan incelenmiştir. Araştırma sırasında, Nahçıvan bölgesinin Tunç Çağı yerleşimlerinde bulunan ayak ve çaydanlık tip kil kapların biçimi, özelliği, yayılım alanı, kulanım amacı, üzerindeki desen vb. incelenmiştir. İnceleme sonucu onların tesadüfen yapılmadığı, belli mantıksal anlamınmın olduğu, onların biçim ve özelliğine göre farklandığı, farklı seramikçi tarafından yapıldığı tespit edildi.

Abstract:
Nakhchivan Autonomous Republic, which is an integral part of Azerbaijan, is rich with archaeological settlements. A group of archaeological settlements in the territory of this region belong to the Bronze Age. Since the archaeological settlements of all periods of the Bronze Age are located on the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic, it is possible to learn more clearly some issues that are important in the Azerbaijani archeology of the Bronze Age. During the excavations at the archaeological settlements in Nakhchivan Autonomous Republic, many archaeological materials related to the material culture of the people of the Bronze Age were discovered. They consist of work tools, ornaments, weapons, clay pots and other archaeological materials. Like any archaeological material, clay pots are important for learning the Bronze and Bronze spiritual culture of Nakhchivan. During this type of ceramics, clay bowls of foot and teapot type are also important. Although there is information about them in various articles and excavation reports, the subject has not been systematically detailed. Therefore, the subject has been examined by us. During the research, the shape, feature, spreading area, meaning of the pattern on it, the purpose of use, etc. of the clay and teapot type clay bowls in the Bronze Age settlements of Nakhchivan region. As a result of the examination, it is stated that they are not made by chance and that they have a certain logical meaning. The reason why they are different according to their form and feature is that they are made by separate artists.

Anahtar Kelimeler: Tunç Çağı, seramik, çaydanlık tip kil kap, ayak tip kil kap

Keywords: Bronze Age, ceramic, teapot type clay pot, foot type clay pot

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir