Pazarlama ve Yapay Zeka: Bibliyometrik Analiz

DOI Numarası:

Yazar: Ece ÖZER ÇİZER

Sayı: 34

Yıl: 2022 Fall

Pazarlama ve Yapay Zeka: Bibliyometrik Analiz

Özet:
20. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan yapay zeka kavramı insan öğreniminin simülasyonuna odaklanan çabaları tanımlamaktadır. Günümüze kadar uzanan süreçte yaşanan teknolojik gelişmeler yapay zekayı sektördeki uygulayıcılar ve akademideki araştırmacılar için daha önemli bir alan haline getirmiştir. Yapay zekanın farklı sektör ve disiplinlerde giderek önem kazanması, yapay zeka kapsamında gerçekleştirilen çalışma sayısını da arttırmıştır. Bu çalışmada ise pazarlama kapsamında gerçekleştirilen yapay zeka çalışmaları incelenerek, çalışmalara yönelik kapsamlı bir çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science veri tabanında, konusunda “marketing” ve “artificial intelligence” anahtar kelimeleri birlikte yer alan 437 makale seçilerek R programı yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda pazarlama literatüründe yer alan yapay zeka uygulamalarına ilişkin geçmiş çalışmalar incelenmiş, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ilişkin yol haritası çizilmiştir.

Abstract:
The concept of artificial intelligence, which emerged towards the middle of the 20th century, describes efforts focused on the simulation of human learning. Technological developments in the process until today have made artificial intelligence a more important field for practitioners in the industry and researchers in academia. The increasing importance of artificial intelligence in different sectors and disciplines has increased the number of studies carried out within the scope of artificial intelligence. In this study, it is aimed to create a comprehensive framework for the studies by examining the artificial intelligence studies carried out within the scope of marketing. In accordance with this purpose in the Web of Science database, 437 articles with the keywords "marketing" and "artificial intelligence" together were selected and analyzed with the help of the R program. As a result of the analysis, past studies on artificial intelligence applications in the marketing literature were examined and a roadmap for future studies was drawn.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, pazarlama, dijital pazarlama, bibliyometrik analiz

Keywords: Artificial intelligence, marketing, digital marketing, bibliometric analysis

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir