SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ÖRNEK UYGULAMA

DOI Numarası:

Yazar: Dr.İbrahim YÜKSEL

Sayı: 30

Yıl: 2021 Summer

SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBİ SEKRETERLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ÖRNEK UYGULAMA

Özet:
Sağlık kurumlarında sağlık hizmet sunumuna katkı sağlayan tıbbi sekreterlerin performanslarının değerlendirilmesi kaliteli ve verimli hizmet sunumuna yönelik yapılacak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için oldukça önemlidir. Bu yüzden, çalışmada tıbbi sekreterlerin performanslarının bilimsel metotlar ile değerlendirilmesi ve bunun tüm hastanelerde uygulanabilirliğini göstermek amaçlanmıştır. Bu bağlamda TOPSIS yöntemi kullanılarak tıbbi sekreterlerin iş süreçleri ile ilgili 12 ölçüt üzerinden performans değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda işlem yapma kapasitesi yüksek ve hasta iletişim becerisi iyi olan tıbbi sekreterlerin performanslarının da yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, sağlık kurumlarında TOPSIS yöntemi kullanılarak tıbbi sekreter performans değerlendirilmesi yapılması sayesinde, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumuna önemli katkılar sağlandığı görülmektedir. Ayrıca bu yöntem ile tıbbi sekreter terfi ve ödüllendirmeleri de adil bir şeklide yapılabilir ve hekim haricindeki diğer sağlık profesyonellerinin performanslarının belirlenmesi konularında sağlık kurumları yöneticilerine yol gösterici olunabilir.

Abstract:
Evaluation of the performance of medical secretaries contributing to the provision of health services in health institutions is very important for improvement and development studies to be made for quality and efficient service delivery. Therefore, in the study, it was aimed to evaluate the performances of medical secretaries with scientific methods and to show their applicability in all hospitals. In this context, performance evaluation was made over 12 criteria related to the business processes of medical secretaries using the TOPSIS method. As a result of the evaluation, it was observed that the performance of medical secretaries with high processing capacity and good patient communication skills was also high. As a result, the performance of the medical secretary can be evaluated by using the TOPSIS method in health institutions, and a significant contribution can be made to the provision of quality and efficient health services. In addition, with this method, the promotion and rewarding of medical secretary can be done fairly and can guide health institution managers in determining the performance of other health professionals other than physicians.

Anahtar Kelimeler: Performans, tıbbi Sekreter, sağlık kurumu.

Keywords: Performance, medical secretary, healthcare institution.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir