BİLGİ PAYLAŞIMI ve İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ROLÜ

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Yasin Aksoy

Sayı: 29

Yıl: 2021 Winter

BİLGİ PAYLAŞIMI ve İÇSELLEŞTİRİLMİŞ ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ROLÜ

Özet:
Bilgi çağında örgütlerin bilgiye dayalı ekonomide sürdürülebilir rekabetçi avantaj yaratmasını sağlayan kritik başarı faktörlerinden biri bilgi paylaşımı olarak değerlendirilmektedir. Bilgi paylaşımının çalışanların motivasyonunu ve yeteneklerini geliştirmesi, ilgili faaliyetlere adanmış çabanın yoğunluğu gibi özellikleri, çalışan performansına özellikle içselleştirilmiş çalışan performansına etkisine işaret etmektedir. Bilgiye erişimin son derece kolay ve hızlı olması beraberinde örgüt tarafından belirlenen ahlaki normlara, kurallara, standartlara ve ilkelere veya kodların ihlal edilmesini ifade eden etik dışı davranışlara neden olabilmektedir. İşletmelerin örgüt iklimini bozan dinamiği olarak değerlendirilen etik dışı davranışları oluşturan faktörlerden çalışanlara yönelik etik dışı davranışlar bu çalışmanın aracı değişkenini oluşturmaktadır. Bu çalışma, bilgi paylaşımı ve içselleştirilmiş çalışan performansı ilişkisinde çalışanlara yönelik etik dışı davranışların aracı değişken etkisini incelemesi dolayısıyla literatüre katkı sağlamaktadır.

Abstract:
In the information age, one of the critical success factors that enable organizations to create a sustainable competitive advantage in the knowledge-based economy is knowledge sharing. The characteristics of knowledge sharing, such as improving the motivation and abilities of employees, the intensity of effort devoted to the relevant activities, etc., prove the effect of knowledge sharing on employee performance, especially on internalized employee performance. Easy and quick access to knowledge may lead to unethical behaviors that include the violation of moral norms, rules, standards and principles or codes determined by the organization. Unethical behaviors towards employees, which are among the factors that constitute unethical behaviors considered as the dynamics of businesses that disrupt the organizational climate, constitute the mediator variable of this study. This study examines the mediator variable effect of unethical behaviors towards employees in the relationship between knowledge sharing and internalized employee performance, thus making a valuable contribution to the literature.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Paylaşımı, İçselleştirilmiş Çalışan Performansı, Çalışanlara Yönelik Etik Dışı Davranış

Keywords: Knowledge sharing, Internalized Employee Performance, Unethical Behaviors towards Employees.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir