OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRETİME KATKISI HAKKINDA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

DOI Numarası:

Yazar: Aytekin KARBEYAZ ve Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Sayı: 29

Yıl: 2021 Winter

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ ÖĞRETİME KATKISI HAKKINDA  SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Özet:
Son zamanlarda öğrenci merkezli yaklaşımlar önemini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bu sayede öğrencilerin bilgiyi ilk elden alıp deneyimledikleri ve yapılandırdıkları durumlar ortaya çıkmaktadır. Eğitimciler bu durumların gerçekleşmesi için, öğrencilerin yaşarken öğrenecekleri, öğrenirken eğlenecekleri etkinlikleri yapabilecekleri ortamları aramıştır. Bu etkinliklerin gerçekleştirileceği yerlerden biri de okul dışı öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmanın amacı; sınıfını okul dışı öğrenme ortamına götüren sınıf öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarının öğretime katkısı ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımı kapsamında fenomenoloji yöntemi kullanılarak sınıfını en az bir defa okul dışı öğrenme ortamına götüren sekiz sınıf öğretmeni ile 2019-2020 öğretim döneminde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile çözümlenerek yorumlanmıştır. Bulgulardan; öğretmenlerin yaparak, yaşayarak ve görerek öğrenme ile soyut konuların somutlaştırıldığı görüşünde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
Recently, student-centered approaches have made their importance felt more and more. In this way, situations arise in which students receive the information firsthand, experience and construct it. To realize these situations, educators looked for environments where students could learn while living and have fun while learning. One of the places where these activities will take place is out-of-school learning environments. The aim of this study is to determine the opinions of classroom teachers who take the classroom to the out-of-school learning environment about the contribution of out-of-school learning environments to teaching. The study was conducted in the 2019-2020 academic year with eight classroom teachers who took their class to the out-of-school learning environment at least once using the phenomenology method within the scope of qualitative research approach. Semi-structured interview form was used as data collection tool. The data were analyzed by descriptive analysis and interpreted. From the data, it was concluded that the teachers believed abstract subjects were concretized with learning by doing, experiencing, and seeing.

Anahtar Kelimeler: Okul dışı öğrenme ortamları, sınıf öğretmeni, öğretim etkinlikleri, öğretmen görüşleri

Keywords: Out-of-School learning environments, classroom teacher, teaching activities, teacher opinions

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir