SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLGİSİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Uğur AKTAŞ ,Prof.Dr.Ayten ÇETİN

Sayı: 28

Yıl: 2020 Fall

SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLGİSİ DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Ülkelerin GSYH’den önemli bir payı tüketen ve gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olan sağlık alanının temel aktörlerinden olan sağlık kurumlarının gelecekte yöneticiliğini yapacak ya da halihazırda yapmakta olan sağlık yönetimi lisansüstü eğitim öğrencilerinin finansal okuryazarlık bilgisi düzeylerinin belirlenmesinin sağlık kurumu işletmelerinin karlılığı, verimliliği, sürekliliği, firma değerinin artması vb. gibi alanlarda olumlu etkisinin olacağı bununda sektörün gelişmesine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağı kıymetlendirilmektedir. Bu kapsamda, İstanbul ilindeki üniversitelerin sağlık yönetimi bölümlerinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin finansal okuryazarlık bilgisi düzeylerini belirlemek amacıyla çalışmanın yapılmasına izin veren devlet ve vakıf üniversitelerinden toplam 157 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmada Gerek ve Kurt tarafından hazırlanan 33 soruluk finansal okuryazarlık ölçeği kullanılmış olup verilen cevaplar öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla sağlık kurumlarının yönetiminin bugünü ve geleceği açısından bakıldığında, finansal okuryazarlık seviyesinin iyi düzeyde olması sektör açısından olumlu bir gelişme olarak gösterilebilir

Abstract:
Determining the financial literacy level of healthcare management graduate students who will manage or currently manage health institutions, which are one of the main actors in the field of health, which consumes a significant share of the countries' GDP and which is an indicator of the level of development will have positive impact on areas such as profitability, efficiency, continuity and increase of firm value; it was also evaluated that it will contribute to the development of the sector and to the national economy as well. In this context, a questionnaire was applied to 157 students from state and foundation universities that allowed the study to be conducted in order to determine the financial literacy level of graduate students in health management departments of universities in Istanbul. In the study, prepared by Gerek and Kurt 33-question financial literacy scale was used, and the answers showed that students' financial literacy levels were at a good level. Therefore, considering the present and future of the management of health institutions, a good level of financial literacy can be shown as a positive development for the sector.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Sağlık Yönetimi.

Keywords: Financial Literacy, Healthcare Management.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir