ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI

DOI Numarası:

Yazar: Muhammed Hüsameddin KAYA ve Selmin KÖSE

Sayı: 27

Yıl: 2020 Winter

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI

Özet:
Dünyada ve ülkemizde çocuklara yönelik ihmal ve istismar önemli ölçüde giderek artmaktadır. Bu araştırma geleceğin sağlık profesyoneli olacak üniversite öğrencilerinin çocuk istismar ve ihmaline yönelik farkındalıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma XXX Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Ekim- Aralık 2018 tarihleri arasında etik kurul ve kurum izni alınarak 1244 öğrenci ile gerçekleştirildi. Veriler, bilgi formu ile çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerinin tanılanmasına yönelik ölçek kullanılarak toplandı. Çalışmadan elde edilen bulguların istatistiksel analizleri SPSS for Windows 16 programı kullanılarak yapıldı. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun kadın, tamamına yakınının bekar ve 18-24 yaş arasında olduğu belirlendi. Ölçekten alınan toplam puan ortalaması 3,57±0,32 puan idi. Katılımcıların okudukları bölüme göre çocuk istismar ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama konusunda bilgi toplam puan ortalamalarının 3,46±0,31 ile 3,65±0,32 aralığında değiştiği, ölçekten en yüksek puan ortalamasını Sosyal Hizmet bölümünde okuyan öğrenciler alırken, en düşük puan ortalamasını ise Ergoterapi bölümünde okuyan öğrencilerin aldığı belirlendi. Sonuç olarak öğrencilerin üniversite eğitimi süresince ders içeriklerine çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili konuların dâhil edilmesiyle farkındalıklarının arttırılabileceği söylenebilir.

Abstract:
Child abuse and neglect is increasing significantly in the word and our country. This study aimed to determine the awareness on child abuse and neglect among university students who are health professional candidates. The study was conducted at XXX University, Health Sciences Faculty between October - December 2018 after the consent of the ethics committee and the institution had been obtained. The sample comprised of 1244 students who agreed to participate and were still studying during the research. Data were collected using a scale designed to identify symptoms and risks of child abuse and neglect obtain via an information form. Statistical analyses of the results acquired from the study were made using SPSS for Windows 16.0 program. Majority of the participants were female and single and were between 18-24 years of age.. The mean score of the scale was 3.57±0.32. The mean score of the scale for the participants’ knowledge level about the symptoms and risks of child abuse and neglect changed depending on their departments, and it was between 3.46±0.32 and 3.63±0.30. The students enrolled in the Social Services Department had the highest mean score, while those enrolled in the Ergotherapy Department had the lowest. It is thought that students’ awareness can be increased by including the subjects related to child neglect and abuse in the content of the course during their education.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci; çocuk; ihmal; fiziksel istismar.

Keywords: Students; child; negligence; physical abuse

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir