BÜYÜK VERİ İLE FOREKS ALGISININ TWITTER ÜZERİNDEN GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASI

DOI Numarası:

Yazar: Mert Alkoç ve Cem Sefa Sütcü

Sayı: 25

Yıl: 2019 Summer

BÜYÜK VERİ İLE FOREKS ALGISININ TWITTER ÜZERİNDEN GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASI

Özet:
Günümüz dünyasında dijital kanalların artması ve veri boyutunun devasa boyutlara ulaşması sonucunda veri inceleme modelleri de çeşitlilik kazanmıştır. Büyük Veri, boyutu artan, eşzamanlı ve dağınık verinin incelenmesi konusunda yeni ufuklar açarken, sonuçların yorumlanmasında da farklı açılara imkân tanımaktadır. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, internet hızının artması ve internet kullanım fiyatlarının görece düşmesi sayesinde, bireylerin de bu kanallara olan talebi her geçen gün artmaktadır. Artık görüşler, korku ve endişeler, mutlu ve mutsuz anlar bu mecralarda paylaşılmakta ve kişilere ait bu paylaşımlardaki izler toplanabilmekte ve analiz edilebilmektedir. Bu araştırmada, belirli bir zaman aralığında atılan tweet’lerdeki anahtar kelimeler analiz edilerek, kelimelerdeki artan ve azalan oranların foreks fiyatlarındaki dalgalanmayla herhangi bir ilgisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak içerik analizi kullanılmış ve sonuçta atılan tweet'lerle foreks fiyatları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.

Abstract:
In today's world, as a result of the increase in digital channels and the size of the data, the data analysis models have gained diversity. Big Data opens new horizons for examining the increasing, concurrent and scattered size of various. data and allows for different angles in interpretation of results. Thanks to the widespread use of social media, the increase in internet speed and the relative decrease in internet usage prices, the demand of individuals for these channels is increasing day by day. Nowadays, opinions, fear and worries, happy and unhappy moments are shared in these channels and the traces of these sharings which belong to individuals can be collected and analyzed. In this research, specific keywords were analysed in a certain time interval to see whether the increasing and decreasing ratios of words had any relation with the fluctuations in forex prices. In the study, content analysis was used as the method and observed that there was a positive relationship between tweets and forex prices.

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Twitter, Foreks, Sosyal Medya

Keywords: Big Data, Twitter, Forex, Social Media

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir