SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Begüm ÖKTEM ve Buse ÖKTEM

Sayı: 26

Yıl: 2019 Fall

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Muhasebe eğitiminin amacı, öğrencilerin muhasebeyi öğrenmelerine ve muhasebe meslek mensubu olmalarına yardımcı olmaktır. Bu noktada meslek yüksek okullarına önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı meslek yüksek okullarında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe alanına bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırmadır. Araştırmada İstanbul’ da faaliyet göstermekte olan ve öğrenci kapasitesi açısından öncü olan bir devlet üniversitesinin meslek yüksek okulunda muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmektedir. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma için gereken veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmada kurulan hipotezler iki grubun ortalaması arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesine yöneliktir. Bu nedenle bağımsız gruplar t-testi kullanılacaktır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Abstract:
The purpose of accounting education is to help students learn accounting and become a professional accountant. At this point, vocational high schools have important duties. For this reason, the aim of this paper is to evaluate the viewpoints of accounting students in accounting colleges. The paper is carried out on the students who study in the accounting and tax applications department of a vocational college of a public university in Istanbul. The data required for the research conducted with the participation of the first and second grade students were collected by survey technique. The hypotheses established in the study are aimed to determine whether there is a significant difference between the average of the two groups. Therefore independent groups t-test will be used. The data obtained from the survey study were subjected to SPSS analysis and the results were interpreted.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Keywords: Accounting Education, Accounting and Tax Applications Department, Vocational School of Social Sciences

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir