KONKORDATO KOMİSERİNİN GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ

DOI Numarası:

Yazar: Diğdem GÖÇ, Halil İbrahim ALPASLAN ve Mehmet Ali GÜNEŞ

Sayı: 24

Yıl: 2019 Spring

KONKORDATO KOMİSERİNİN GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İÇERİSİNDEKİ GÖREVLERİ

Özet:
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren konkordato hükümleri ile, mali yapısı bozulan şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak ödemesi ve alacaklılarında alacaklarına belli bir plan dahilinde kavuşmasını sağlayan ve mahkemece onaylanan bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun ve zorlu bir süreç olan konkordato, doğru bir denetim ve yönetim mekanizmasıyla ilerlemelidir. Bu süreçte yer alan en önemli faktörlerden biri de konkordato komiserleridir. Yapılan bu çalışmada da konkordato komiserlerinin geçici ve kesin mühlette ki görevleri incelenecektir.

Abstract:
According to the Law number 7001 which is related to the Changes in execution and bankruptcy had been puhlished in official newspaper dated on 15.03.2018. By these new arrangements debt restructuring is a process for companies which have a clear intention for paying their debts in a planned manner by making decisions with their debtors. They also move parallel with their enhancement Project under the control of commissars who are appointed by the court. Commissars are the important mile Stones of this process. In this paper responsibilities of commissars are underlined during the certain and temporary date.

Anahtar Kelimeler: Konkordato, iflas, konkordato komiseri

Keywords: Debt restructuring, bankruptcy, commissar

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir