TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL VE TOPLUMSAL YARAR ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Yasemin Nemlioğlu Koca

Sayı: 26

Yıl: 2019 Fall

TÜRK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL VE TOPLUMSAL YARAR ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Özet:
Şirketlerin gerek kendi amaçlarına, gerekse kendi beklentilerine uygun politikalar belirleme, uygulama, karar verme ve etkinlik gösterme aracılığıyla toplumsal yaşamı iyileştirmeye yönelik yükümlüklerini yerine getirme olarak tanımlanan sosyal sorumluluk, günümüzde şirket imajının geliştirilmesi ve kurumsal kimlik oluşumunda temel etken olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmaları, özel sektörün ve serbest piyasanın toplumsal olarak kabulü, toplumda şirketler için olumlu algının yaratılması, kurumsal kimlik ve imajlarına doğrudan katkı sağlaması açısından planlı ve bilinçli stratejik eylemlere dönüşmüştür. Denizcilik çalışma alanı olarak kapalı çevrim bir sektördür, halkla ve toplumla sınırlı ilişkiler kurulmakta ve sosyal sorumluluk çalışmaları sınırlı bir alanda yürütülmektedir. Bununla birlikte Türkiye için stratejik alan olarak kabul edilen denizcilik sektöründe şirketlerin bu çalışmalara karşı ilgi ve desteği giderek artmaktadır. Bu çalışma öncelikle, Türkiye’de denizcilik sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışında toplumsal ve kurumsal yarar algısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca sektörün sosyal sorumluluk anlayışı açıklanarak, bu çalışmalara bakış açısı irdelenecek ve yürütülen kampanya örneklerine yer verilecektir.

Abstract:
Social responsibility is defined as the fulfillment of the obligations of the companies to improve the social life through the determination, implementation, decision-making and activity of policies appropriate to their own purposes and to the social expectations. Social responsibility activities have transformed into planned and conscious strategic actions in terms of the social acceptance of the private sector and the free market, the creation of a positive perception in the society, and the direct contribution to corporate identity and image for companies. Maritime sector is a workspace as a closed-loop, being established limited relations with the public and society and social responsibility activities are carried out in a limited area. However, the maritime sector has a growing interest and support for companies against these activities. In the maritime sector which is considered strategic for Turkey, the interest and support of the companies towards these activities is increasing. This study first of all aims to explore the perception of social and institutional benefit about the understanding of Corporate Social Responsibility in Maritime Sector in Turkey. In addition, the social responsibility concept and the perspective of the sector to these activities will be explained and will be examined the campaign examples.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Denizcilik, Sponsorluk, Halkla İlişkiler

Keywords: Social Responsibility, Maritime, Sponsorship, Public Relations

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir