TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI BAĞLAMINDA KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIM

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Öğr.Üyesi Emel CAN

Sayı: 23

Yıl: 2019 Winter

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI BAĞLAMINDA KAYNAK TEMELLİ YAKLAŞIM

Özet:
Turizm sektörü, yarattığı ekonomik değer nedeniyle ülkeler, bölgeler açısından önemini her geçen yıl daha fazla arttırdığı tartışılmaz bir gerçektir. Sektörün sağladığı döviz girdisi ile ülkelerin ekonomik büyüme ve kalınmasına yaptığı katkı, istihdam olanakları uluslararası turizm piyasasında yoğun bir rekabeti beraberinde getirmektedir. Turistik bir destinasyonun sahip olduğu kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği rekabet avantajı elde edebilmenin gereklerinden biridir. Günümüzde, doğal ve çevresel kaynaklar üzerindeki baskıların arttığı dikkate alındığında, turizmin temel girdisi olan doğal ve kültürel kaynakların korunumu, sürdürülebilir rekabet avantajını belirleyen temel faktörlerden bir tanesi olacağını düşündürmektedir. Bu nedenle, destinasyon kaynaklarını dikkate almak gerekir ve kaynak temelli yaklaşım uygun bir teorik çerçeve sunabilir. Bu çalışma dahilinde, turizm sektöründe kaynak temelli yaklaşım ve de rekabet avantajı üzerinde durulmuş; kaynakların söz konusu süreçteki önemi ve rolü teorik çerçevede ele alınmıştır.

Abstract:
It is indisputable that the tourism sector has increased its importance further every passing year for the countries and regions due to the economic value it creates. The contribution of the sector to development and the economic growth and of the countries with the foreign exchange input and employment opportunities bring fierce competition in the international tourism market. Conservation and sustainability of resources that a touristic destination has is one of the requirements to gain a competitive advantage. Given the increasing pressures on natural and environmental resources at present conservation of cultural and natural resources, which are the main input of tourism, is believed to be one of the main factors determining the sustainable competitive advantage. Therefore, it is necessary to consider the resources of destinations and the resource-based view can provide an appropriate theoretical framework. This study will focuses on competitive advantage and Resource-based Approach in the tourism sector and discusses the importance and role of resources in the theoretical framework.

Anahtar Kelimeler: Kaynak Temelli Yaklaşım, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı, Doğal Turizm Kaynakları

Keywords: Resource - Based View, Sustainable Competitive Advantage , Natural Tourism Source

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir