TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI KAPSAMINDA PRİM ÜRETİMİ VE GERÇEKLEŞEN HASAR ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Doç.Dr.Ayhan Seyfullahoğulları ve Burçin Başoğlu

Sayı: 22

Yıl: 2018 Fall

TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI KAPSAMINDA PRİM ÜRETİMİ VE GERÇEKLEŞEN HASAR ANALİZİ

Özet:
Özel sağlık sigortaları sözleşmeleri, sigortalı tarafından ödenen primlere karşılık oluşacak rizikoya karşılık gerçekleşen hasara istinaden sigortalıya, sigortacının tazminat ödemesi esasına dayandığından, sigortacının finansmanını koruması açısından hasar prim dengesini iyi yönetmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı özel sağlık sigortalarındaki prim üretimi ve gerçekleşen hasar tutarlarının değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla 2012-2016 yıllarına ait Özel Sağlık Sigortaları (ÖSS) verileri Türkiye Sigorta Birliği (https://www.tsb.org.tr/) internet sitesinden temin edilerek ilgili yıllara ait prim üretimi ile hasar primlerinin oransal analizi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde; sağlık prim üretim tutarının her yıl artış gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda her yıl artan prim tutarı ile aynı doğrultuda hasar prim tutarlarının da artış gösterdiği görülmektedir. Sağlık prim üretimlerinin gerçekleşmesinde acenteler çok önemli bir paya sahiptir. Prim üretiminin büyük bir kısmı acenteler tarafından gerçekleştirildiğinden burada en çok hasar prim dengesine dikkat etmesi gereken satış kanalının da yine acenteler olduğu söylenebilir.

Abstract:
Private health insurance contracts need to manage Premium/loss balance for protecting insurer’s finance because insurer’s loss payment depends on the realized damage of the insured to meet the risks. The aim of the study is to evaluate the loss amounts realized and premium yield in Health Insurance sector. For this reason, private health insurance data between 2012 and 2016 have been obtained from the internet site of Turkey Insurance Association (https://www.tsb.org.tr) the evaluation and proportional analysis of premium yield and loss premiums for thesaid years have been realized. As a result of the evaluation, it is seen that the amount of the premium yields for health insurance is increasing year by year. İt is also seen that loss premium amounts are increasing every year in the same way. Agents have very important significance in realizing health insurance premium yields. As many of the premium yields are realized by the agents, the sales channels that must be careful for premium/loss balance can be said to be the agents as well.

Anahtar Kelimeler: Özel Sağlık Sigortaları, riziko, poliçe, prim, sigortalı, sigortacı, tazminat, hasar prim oranı

Keywords: Private Health Insurances, Risk, Policy, Premium, Insurer, Compensation, Premium/Loss rate

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir