ÜÇÜNCÜ SİNEMADA DEVRİMCİ KİMLİĞİN SUNUMU: TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLER

DOI Numarası:

Yazar: Mert KAPLAN

Sayı: 20

Yıl: 2018 Spring

ÜÇÜNCÜ SİNEMADA DEVRİMCİ KİMLİĞİN SUNUMU: TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLER

Özet:
1968 hareketleri, tüm dünyada etkisini göstermiş ve devrimci bir söylemi ana merkezine oturtmuştur. Bu hareketler, temelde işçi ve öğrenci protestoları, Amerika’nın Vietnam saldırısına getirilen tepkiler, neredeyse tüm Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanan askeri darbeler ve bunlara yönelik eleştirilerden oluşmaktadır. Bu konular, Üçüncü Sinemanın dolayısıyla da devrimci bir içeriği bünyesinde barındıran bu sinemanın genel içerikleridir. Devrimci bir sinema, sadece içeriğe ait olmayıp esasında sinemanın teknolojik anlamda başlattığı devrimle de ilişkili olmaktadır. Bu makalenin ana yaklaşımı da bu sorudan yola çıkmaktadır. Teknolojik anlamda sanatsal bir devrimi gerçekleştiren sinema, acaba içeriksel bir devrimi de bünyesinde taşımakta mıdır? Buradan yola çıkarak bu çalışmada, Üçüncü Sinema’daki devrimci söylem ve bunun o yılların Türkiye’sindeki sıcak atmosferi yansıtan üçüncü sinema örneği sayılabilecek olan iki film üzerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

Abstract:
The 1968 movements have been influential throughout the world and have set a revolutionary discourse at the center. These movements mainly consist of workers and student protests, the reaction of the US to the Vietnam attack, military bombings in almost all Third World countries, and criticism of them. These are the general contents of this movie which contains the revolutionary content of the Third Cinema. A revolutionary cinema is not just about the content, but it is also related to the revolution that the cinematic has in the technological sense. The main approach of this article comes from this question. Has cinema, which has realized an artistic revolution in technological sense, carried in itself a contextual revolution? In this study based on this, reflecting the warm atmosphere in Turkey third discourse revolutionary in the cinema and it’s one year out of two films which can be considered the third movie instance, there will be an evaulation using content analysis method.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Sinema, Devrimci Sinema, Türk Sineması, Vietnam

Keywords: Third Cinema, Revolutionary Cinema, Turkish Cinema, Vietnam

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir