MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI OPERASYONEL HEDEF DEĞİŞKEN SEÇİMİ: 2008 KRİZİ DÖNEMİ ÖRNEK BİR ANALİZ

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Dr. Özgür MANAP

Sayı: 20

Yıl: 2018 Spring

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI OPERASYONEL HEDEF DEĞİŞKEN SEÇİMİ: 2008 KRİZİ DÖNEMİ ÖRNEK BİR ANALİZ

Özet:
Merkez bankaları aktarım mekanizması yoluyla makroekonomik değişkenleri besleyerek arzu edilen düzeyde refah artışına katkıda bulunmayı amaçlar. Fiyat istikrarı nihai hedef değişkeni ile bu amaca ulaşmaya çalışır. Bu bağlamda ilgili “nihai hedef değişkeni” kontrol etme adına “ara hedef değişkenleri”, etkin bir “operasyonel hedef değişkeni” yardımıyla denetim altına almayı bir ara amaç olarak belirlemektedir.Ekonomik unsurların ve uygulanan politikaların daha gözle görünür olduğu kriz dönemleri, bu uygulamaları gözlemlemek açısından bir fırsat oluşturmaktadır. 2008 Global Finansal Ekonomik Krizi neticesinde domino etkisiyle sarsıntıya maruz kalan Türkiye’nin makro ekonomik dengelerinin içinde bulunduğu olumsuz durumu bertaraf etme çabası içindeki TCMB ilgili süreçte operasyonel hedef değişkenlerle etkili olmuştur. Bu etki olumlu, fakat kalıcı olmamıştır.

Abstract:
Central banks aim to contribute to the increase in welfare at the desired level by feeding macroeconomic variables through the transmission mechanism. They try to reach this goal through price stability which is the ultimate target variable. In this context "intervening target variables" are used as a mediator goal to be able to control the “relevant target variable” through "operational target variable".Crisis periods in which economic elements and applied policies are more visible are an opportunity to observe these practices. Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) had an effort to counter the negative macroeconomic situation which was the turmoil of 2008 The Global Financial Crisis's domino effect by using operational target variables. This effect was positive, but it was not permanent.

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Merkez Bankası, TCMB, Hedef Değişkenler, Operasyonel Hedef, Enflasyon, İşsizlik

Keywords: Monetary Policy, Central Bank, CBRT, Target Variables, Operational Goal, Inflation, Unemployment

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir