ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA/SANAL KURBAN OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Selmin KÖSE, Resmiye ÖZDİLEK, Pınar DOĞAN, Sonay GÖKTAŞ

Sayı: 20

Yıl: 2018 Spring

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL ZORBA/SANAL KURBAN OLMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Sanal zorbalıkla baş edebilmek amacıyla bireysel özellikler, göz önüne alınarak değişik perspektiflerden konunun değerlendirilmesi önerilmektedir Bu sebeple araştırma; üniversite öğrencilerinin sanal zorba/sanal kurban olma durumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bir vakıf üniversitesinde öğrenim gören ve gönüllü 600 öğrenci ile yapılan araştırmada, veriler anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklerin yanında ki-kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin 21,55 yaş ortalamasına sahip olduğu, %34,8’inin hemşirelik bölümünde okuduğu, %70,8’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların sanal kurban olma açısından, %51,7’sinin ‘telefon numarasını gizleyerek rahatsız edici konuşma yapma’ durumuna maruz kaldığı görülmüştür. Katılımcıların sanal zorba olma açısından %8,3’ünün ‘Haberi olmaksızın başkasının şifresini kullandığı’ belirlenmiştir. Kadınların ve Hemşirelik bölümünde öğrenim görenlerin sanal kurban olma durumlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Sanal zorba davranışlarda bulunanlara yönelik “empati eğitimi”, sanal kurban olanlara yönelik “atılganlık eğitimi” gibi programlarla sanal zorbalığın olumsuz etkilerinin önlenebileceği düşünülmektedir.

Abstract:
This study was conducted to investigate the situation of dealing with cyber bullying from different perspectives by considering personal characteristics. Therefore; the study was carried out in order to investigate the occurence of cyber bully/cyber victim situations on university students. Datas were collected in questionnaire form from 600 volunteer students who were recieving education in a foundation university. For the analysis of the data, Chi-square test was used besides descriptive statistics. It was determined that average age of the students was 21.55, 34,8% of the students were nursing students and 70,8% of them were women. When the situation of being cyber victim of participants was considered, it was seen that 51,7% of them had been exposed to “recieving annoying phone calls from private numbers”, it was also determined that 8,3% of them “had used password of other people without permission”. It was determined that the findings about being a cyber victim were significantly different statistically on Women and students who were recieving education in nursing department(p<0,05). Based on these results, it is thought that negative influence of cyber bullying could be prevented with “empathy education” program towards people behaving as cyber bullies and “assertiveness training” program towards cyber victims.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, sanal zorba, sanal kurban

Keywords: Universty student, cyber bully, cyber victim

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir