SAĞLIK HİZMETİ PAZARLAMASINDA FİZİKSEL ORTAM BULGULARININ ÖNEMİ

DOI Numarası:

Yazar: Sakin GÖKTAŞ, Mert UYDACI

Sayı: 19

Yıl: 2018 Winter

SAĞLIK HİZMETİ PAZARLAMASINDA  FİZİKSEL ORTAM BULGULARININ ÖNEMİ

Özet:
Pazarlama karması elemanlarından birisi olan fiziksel ortam bulguları sağlık hizmeti veren işletmeler için üzerinde önemle durulması gereken unsurlardandır. Bu işletmelerde fiziksel ortam bulguları; işletmenin yer seçimi ile başlar, projelendirme ile vücut bulur ve hizmet verildiği sürece boyunca çeşitli şekillerde kendini göstermeye devam eder. Sağlık hizmeti veren işletmelerin fiziksel ortam bulguları dış, iç ve diğer fiziksel ortam bulguları olarak sınıflandırılmıştır. Dış fiziksel ortam bulguları; işletmenin planlanması, yer seçimi, dış çevre düzenlemesi, dış dizaynı, ulaşım, otopark ve dış alan işaret ve sembolleri şeklinde düzenlenirken iç ortam bulguları; iç dizayn, hasta odası çeşitleri, aydınlatma, kullanılan renkler, mobilya ve dekorasyon, doku, havalandırma, iklimlendirme, gürültü, müzik, koku, işaret ve semboller iken, diğer fiziksel ortam bulguları ise işletmenin isimlendirilmesi, çalışanların kıyafet ve üniformaları, web sitesi, tanıtıcı ve bilgi verici dokümanlar, çalışanlarının tavır ve davranışları olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar günümüz koşullarında bu özellikler dikkate alınmakta ise de gelişen ve değişen ihtiyaçlar ile birlikte bu özelliklerin de gelişip değişmesi kaçınılmazdır. Başka bir deyişle fiziksel ortam bulguları dinamik bir yapıdır ve gerekliliklere göre değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada, sağlık hizmeti veren işletmelerde fiziksel ortam bulgularının ne kadar önemli olduğuna. ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.

Abstract:
Physical evidence, one of the components of the marketing mix, is an important element for healthcare providers. The physical evidence in these enterprises begins with the firm’s location selection, merges throughout the project, and continues to appear in various forms as long as it is served. Physical evidences shared by healthcare providers are classified as external, internal and “other” physical evidences. External physical evidences can consist of business planning, location selection, external environmental parameters, exterior design, transportation, and parking lot, exterior area signs and symbols. Internal physical evidences are used to evaluate internal design, sickroom variations, lighting, color, furniture and decoration, texture, ventilation, climatization, noise, music, odor, and signs and symbols. Adversely, physical evidences classified as “other” include: the enterprise title, employee clothing and uniform, web site, informative documents, and employee attitude and behavior. Although these characteristics are anticipated in today's conditions, it is foreseeable that they will adapt to developing and evolving needs. In other words, physical evidence is a dynamic structure and it will inevitably display a change according to needs. The importance of healthcare providers displaying physical evidence is revealed in this study.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Karması Elemanları, Fiziksel Ortam Bulguları

Keywords: Service Marketing, Components of The Marketing Mix, Physical Evidence

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir