GİLANÇAY NEHRİNİN YENİ ARKEOLOJİ ANITLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Doç. Dr. Toğrul HALİLOV

Sayı: 19

Yıl: 2018 Winter

GİLANÇAY NEHRİNİN YENİ ARKEOLOJİ ANITLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Uzunluğu 53 km olan Gilançay Nehri`nin kaynağı Zengezur dağlarından akan Sakkarsu ve Eyriçay Nehirlerinden başlar. Araz Nehri'ne girerken ona daha büyük üç nehir (Nesirvazçay Nehri, Xırdaçay Nehri, Parağaçay Nehri) katılır. Bu nehirlerin arazileri yaşamak için uygundur. Arazinin yaşam için uygun olması sonucu insanlar eski dönemden başlayarak o bölgede yaşamışlardır. Bu nedenle Gilançay Nehri’nde eski çağlara ait yerleşim yerlerinden ve nekropollerden oluşan pek çok arkeolojik anıt bulunmaktadır. Çalışmanın merkezini Gilançay Nehri`nin yukarı kısmında yapılan araştırma sırasında bulunan bir grup yeni arkeolojik anıt oluşturmaktadır. Elde edilen arkeolojik bulgular sistematize edilmiş ve yapılan karşılaştırmalarla dönemleri belirlenmiştir. Araştırmada Gilançay Nehri`nin kayıtlı yeni arkeolojik anıtlarının Son Tunç-Erken Çağı'na (M.Ö. II-I bin yıllar) ait olduğu tespit edilmiştir.

Abstract:
Gilançay, which is 53 km long, takes its beginning from the Sakkarsu and Ayrichay rivers flowing through the Zangazur range. The 3 more rivers join this river until it enters the Aras river. Since the places around this rive is suitable for habitation the people have settled in that areas since the ancient times. For that reason there are lots of archaeological monuments in the Gilanchay valley. They consist of residences and necropolises. In the article a group of new archaeological monuments registered during investigations in the upper part of the Gilanchay valley. Archeological materials getting from them have been systematized. In the result of comparative investigation the type of the monuments has been defined. It was determined that new archeological monuments registered in the Gilanchay valley belong to the late Bronze age- early iron age (b.c II-I millenniums)

Anahtar Kelimeler: Gilançay Nehri, Nahcivan, Arkeolojik Anıtlar

Keywords: The Gilanchay river, Nakhchivan, archeological monument

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir