YÜKSEK TEKNOLOJİ MARKALARININ PAZARLAMA STRATEJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİBRİT / ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Nevin KARABIYIK YERDEN

Sayı: 18

Yıl: 2017 Fall

YÜKSEK TEKNOLOJİ MARKALARININ PAZARLAMA STRATEJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİBRİT / ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ

Özet:
Hızla gelişen teknoloji, gerek yeni sektörlerin oluşmasına, gerekse var olan sektörlerde yeni kullanım alanlarının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi, yüksek teknoloji ürünlerinin/markalarının ortaya çıkmasına ve hızla gelişmesine sebep olmaktadır. Bu çalışma yüksek teknoloji ürünü ve markası kavramını ortaya koymak ve yüksek teknoloji markaların pazarlama stratejisini hibrit / elektrikli otomobil sektöründe bir örnek olay analizi ile açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmada yüksek teknoloji kavramı, yüksek teknoloji ürünü, yüksek teknoloji markalarının kişiliği, imajı, gelişimi konuları açıklanarak, yüksek teknoloji markalarının pazarlama stratejileri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın araştırma bölümü, hibrit otomobilin öncülüğünü yapan bir markanın pazarlama stratejisi açısından analizi ile gerçekleşmiş olup, markanın gelişimi, hibrit/elektrikli otomobil sektörüne girişi ve pazarlama stratejisi açıklanmaya çalışılmaktadır. Yapılan örnek olay analizi bulgularına göre hibrit/elektrikli otomobil sektörünün gelecekte ekolojik sebepler, teknolojinin hızlı gelişimi, kaynakların azalması, rekabet gibi faktörler sebebi ile artacağı ve bu sektöre yatırım yapan işletmelerin gelecekte başarılı olacağı sonucuna varılmaktadır. Bununla birlikte araştırma kapsamında analiz edilen Toyota, ilk hibrit markası olan Prius markasını çevreci ve yüksek teknoloji markası olarak konumlandırmaktadır. Toyota’nın hedef kitle seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması stratejilerinin hibrit/elektrikli otomobil pazarında başarılı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Abstract:
Rapidly developing technology allows for the creation of new sectors, as well as the creation of new areas of use in the sectors. The rapid development of technology leads to the emergence of high-tech products / brands and rapid development. This study aims to reveal the concept of high-tech product and brand and to create high-tech branding marketing strategy. High-tech, high-tech brands, people, image, development issues are being explained and marketing strategies of high-tech brands are being tried to be revealed. The research part of this study was carried out on the marketing strategy of a brand leading hybrid car, trying to put forward the development of the brand, the entry into the hybrid / electric car sector and the marketing strategy. The case study makes suggestions for the hybrid / electric car sector according to the findings, for the reason of rapid development of technology, decrease of resources, competition. Nevertheless, Toyota, which is within the scope of the research, positions the Prius brand, the first hybrid brand, as an environmentally friendly and high-tech brand. Toyota's target market selection, positioning and marketing mix strategies have been successful in the hybrid / electric car market.

Anahtar Kelimeler: Yüksek teknoloji, pazarlama stratejisi, markalama, hibrit/elektrikli otomobil.

Keywords: High technology, marketing strategy, branding, hybrid/electric car.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir