PAZARLAMA SAVAŞLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doc.Dr.Ebru BİLGEN KOCATÜRK ve Yrd.Doc.Dr.Ferahnur ÖZGÖREN ŞEN

Sayı: 17

Yıl: 2017 Summer

PAZARLAMA SAVAŞLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

Özet:
Literatürde yapılan araştırmalar ve şirketlerin uygulamaları temel savaş stratejileri ile yönetim ve pazarlama stratejileri arasında kuvvetli bir bağ olduğunu kanıtlamaktadır. Dünyada ülkeler arasındaki savaşların asıl amacı toprak ve beraberinde petrol gibi doğal kaynaklara ulaşmak iken pazarlama dünyasında işletmeler arasındaki savaşlar daha çok pazar payına sahip olabilmek amacıyla yapılmaktadır. Savaş düşmana karşı yapılırken pazarlama rakiplere karşı yapılmaktadır. Amaçlar benzer olduğu için çoğu zaman kullanılan stratejiler de benzer olabilmektedir. Savaşlarda başarılı olabilmek için kullanılan pek çok strateji vardır. Bu temel stratejiler pek çok kaynakta farklı şekillerde karşımıza çıksa da saldırı ve savunma stratejileri hepsinde ortaktır. Diğer stratejiler ise çoğu kez saldırı ve savunma stratejilerinin alt stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, saldırı ve savunma stratejilerini hem askeri hem de pazarlama strateji ve akımlarıyla karşılaştırmalı bir biçimde inceleyerek, bu yolla pazarlamaya ilişkin savaş stratejileri konusunu gündeme getirmek ve bu konuda yapılacak çalışmalar için yeni ufukların açılmasını sağlamaktır. Çalışma kapsamında savaş stratejileri konusu kavramsal yapıda ele alınarak savaş stratejilerine dayalı pazarlama stratejileri bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yoluyla incelenmiş ve bu stratejileri uygulayan işletme örnekleri değerlendirilmiştir.

Abstract:
Research in the literature and the practices of companies demonstrate that there is a strong link between basic battle strategies and management and marketing strategies. While the main objective of wars between countries in the world is to reach natural resources such as oil and oil together with them, wars between businesses in marketing world are made to have more market share. The battle is against the enemy while the marketing is against the opponents. Because the objectives are similar, strategies that are often used can be similar. There are many strategies used to be successful in wars. These basic strategies are common in all of the attack and defense strategies, although many sources are confronted in different ways. Other strategies are often confronted as sub-strategies of aggression and defense strategies. From this point of view, the aim of the study is to provide a general information about the war strategies that are the subject of marketing by examining the aggression and defense strategies in terms of relations between military and marketing strategies and trends. In the scope of the study, the concept of war strategies was conceptualized and literature related to marketing strategies based on war strategies and examples of enterprises implementing these strategies were examined.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Savaşları, Savaş Stratejileri, Pazarlama Stratejileri, Savunma Stratejisi, Saldırı Stratejisi

Keywords: Marketing Wars, War Strategies, Marketing Strategies, Defense Strategy, Attack Strategy

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir