TÜKETİCİLERİN DİJİTAL ORTAMDA FAYDACI VE DENEYİMSEL ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Selda ENE

Sayı: 17

Yıl: 2017 Summer

TÜKETİCİLERİN DİJİTAL ORTAMDA FAYDACI VE DENEYİMSEL ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Globalleşen dünyada artan rekabet şartları, işletmelerin dijital ortamda iş yapış şekillerini geliştirmiştir. İşletmeler, sanal bir mağaza kurup tüm hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Dijital ortamda müşterileriyle kolay iletişim kurmak isteyen işletmeler, bu nedenle internet üzerinden alışveriş yapacak olan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını öğrenip, alışveriş davranışlarının nasıl oluştuğunu araştırmalıdırlar. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’de dijital ortamdan alışveriş yapan tüketicilerin “Faydacı ve Deneyimsel Amaçlı Tüketici Tutumları” ve sonuçta ortaya koydukları “Satın Alma Davranışları” anket araştırma tekniği yapılarak incelenmiştir. Anket çalışması, Türkiye’de online perakende mağazalardan alışveriş yapan 18 yaş üstü tüketicilere uygulanmıştır. Yapılan anket sonuçlarına faktör analizi ve regresyon analizi gibi çeşitli analizler uygulanmış ve sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda; “Eğlence ve Hoş Vakit Geçirme (Hedonik) (EHVG)” nin 0.337 birim artış sağlayarak 1. sırada, “İstenilen Ürün ve Hizmete Ulaşma (İÜHU)” nin 0.265 birim artış sağlayarak 2. sırada, “Site Tasarımı ve İçeriği (STİ)”nin 0.174 birim artış sağlayarak 3. sırada, “Sitenin Kullanışlılığı ve İletişim Gücü (SKİG)” nin 0.151 birim artış sağlayarak 4. sırada, yenilikçi satın alma davranışını arttırıcı yönde harekete geçirdiği görülmüştür.

Abstract:
Increasing competition conditions in the globalized world have improved the way businesses operate in the digital environment. Businesses can set up a virtual store and carry out all their services over the internet. Businesses that want to communicate easily with customers in the digital environment need to learn the needs and desires of consumers who will shop on the internet and investigate how shopping behaviors occur. In this study, shoppers of digital media in Turkey “Utilitarian and experiential Purpose Consumer Attitudes” and revealed that "Innovative Buying Behaviour" was investigated by survey. The survey results were studied analysis by applying various analyzes such as factor analysis and regression analysis. As a result of the analyzes made; "Fun and Enjoyable Time” 0.337 unit increment value allowing Ranked 1, “Requested Products and Services Reaching" 0.265 unit increment value allowing Ranked 2, "Site Design and Content" 0.174 unit increment value allowing Ranked 3, "Site Usability and Communication Power" 0.151 units increment value allowing Ranked 4, were observed stimulates and increases innovative buying behavior.

Anahtar Kelimeler: Dijital Ortamda Alışveriş, İnternette Tüketicilerin Alışveriş Davranışları ve Tutumları, İnternette Faydacı Tüketici Tutumları, Deneyimsel Tüketici Tutumları

Keywords: Online Shopping, Digital Environment, Online Customer Behaviour and Attitude, Online Utilitarian Customer Attitude, Experimenting Customer Attitude

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir