NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE ETKİSİ

DOI Numarası:

Yazar: Öğr.Gör.Dr.Özge Kocakula ve Doç.Dr.A. Ender Altunoğlu

Sayı: 18

Yıl: 2017 Fall

NARSİSTİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR SÜREÇLERİNE ETKİSİ

Özet:
Bu çalışma ile birlikte, örgüt içinde önemi giderek artan insan öğesinin narsistik kişilik özellikleri çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak, söz konusu kişilik özelliklerinin karar verme yetki ve sorumluluğunda olan yöneticiler açısından karar süreçlerini ne şekilde etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma metodu olarak birincil veri toplama tekniklerinden anket kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında Karar Süreçleri Ölçeği ve Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’de öğrenimine devam etmekte olan işletme öğrencileridir. Örneklem grubu, uygulama kolaylığı bakımından Aydın ilinde öğrenimine devam etmekte olan işletme öğrencileri olarak belirlenmiş, toplamda 317 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden işletme öğrencilerinin narsistik kişilik özelliklerine ilişkin elde edilen verilerin çapraz tablo yöntemiyle karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, karar verme süreçleri ile narsistik kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Abstract:
With this study, it has been tried to understand how the narcissistic personality traits affect the decision processes in terms of the managers who are in charge of decision making authority and responsibility, by evaluating the increasing human personality within the scope of the organizations. As a research method, questionnaire was used from primary data collection techniques. Decision Processes Scale and Narcissistic Personality Inventory were used to collect data in the study. The universe of the research is business students who are continuing their education in Turkey. The sample group was determined as business students who are continuing their education in Aydın province for ease of implementation and applied to a total of 317 persons. A comparative analysis of the data obtained about the narcissistic personality traits of the business students was made by using the cross-table method. The results of the analysis revealed that there is a significant relationship between decision making processes and subscales of narcissistic personality traits.

Anahtar Kelimeler: Narsistik Kişilik Özellikleri, Karar Verme, Yönetim

Keywords: Narcissistic Personality Traits, Decision Making, Management

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir