BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özcan Palavan ve Hüseyin Demir

Sayı: 18

Yıl: 2017 Fall

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLKELERİNE YÖNELİK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
Son yıllarda beyin temelli öğrenmeye dayalı etkinliklerle işlenen derslerin daha faydalı olduğu, kalıcı bilgiler sağlandığı ve becerilerin kazanılmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu noktada etkililiği kanıtlanmış böyle bir yaklaşımın eğitim öğretim faaliyetlerinde uygulanması son derece önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin beyin temelli öğrenmenin öğretim ilkelerine yönelik görüşlerinin, beyin baskınlıklarının ve beyin temelli öğretim ilkelerinden hangilerini kullanıldıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep'te ilkokullarda çalışan 264 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, beyin tabanlı öğretim ilkelerine ilişkin öğretmen görüşleri anketi yoluyla beyin baskınlık aracı kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, sınıf öğretmenlerinin cinsiyete göre, beyin temelli öğretim ilkeleri görüşlerinden aldıkları toplam puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, sınıf öğretmenlerinin beyin temelli öğrenmeyi duyup duymadığı, mesleki kıdem, görev yaptığı mahallenin genel ekonomik durumu ve beyin baskınlık puanlarına göre beyin temelli öğretim ilkelerine ilişkin öğretmen görüşlerinden aldıkları toplam puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Abstract:
In recent years, it's seen that lessons which are taught with exercises based brain-based-learning useful and effective to provide permanent knowledge and gain-skills. For this-reason, it's highly important to apply this approach approved by its efficiency in education activities. This study aims to identify the views of teachers about brain-based-learning education principles, their brain-dominance and which education principle they use. The participants are 264 primary school teachers who are working local schools in Gaziantep. The data gathered using the teachers' views about brain-based-learning principles and measurement tool for brain-dominance. Results indicate there is statistically-significant difference between male-female teachers in terms of the total-points which they get from the survey about brain-based-learning. No statistically-significant difference are observed between total-points from the views of teachers about brain-based-learning principles according their knowledge about brain based learning, general economic conditions of area where they work, their professional seniority and brain-dominance-points.

Anahtar Kelimeler: Beyin Temelli Öğrenme, Öğretmen Görüşleri, Beyin Baskınlık Aracı

Keywords: Brain Based Learning, The Views of Teachers, Brain Dominance Tool.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir