ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE SAHİP AİLELERİN TATİL DENEYİMLERİ ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gülay BULGAN

Sayı: 16

Yıl: 2017 Spring

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE SAHİP AİLELERİN TATİL DENEYİMLERİ ÜZERİNE TANIMLAYICI BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Özet:
Sosyal yaşama yeterli ölçüde katılamayan engellilerin seyahat etmek ve turizm faaliyetlerinde bulunmak en temel haklarındandır. Bu doğrultuda gerek devletlerin gerekse turizm sektöründe yer alan tüm işletmelerin engellilerin hareketliliklerini destekleyici bir takım tedbirleri almaları ve onların turizm faaliyetlerinde bulunmalarını kolaylaştırıcı bir etki yaratmaları beklenmektedir. Yapılan bu çalışma ile tüm engel türleri arasında belki de en dezavantajlı yapıda olan zihinsel engelli bireylere sahip ailelerin tatil deneyimlerinin tanımlanarak ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada, Isparta ilinde yaşayan 371 zihinsel engellilere aileleri vasıtasıylaulaşılmıştır. Uygulanan anketler sonucunda, araştırmaya katılan zihinsel engellilerin ailelerinin eğitim durumları ve aylık gelir durumlarının düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiş ve zihinsel engellilerin aktif olarak turizm faaliyetlerinde bulunamadıkları belirlenmiştir. Tatil için en çok Antalya’yı tercih eden hedef kitlenin, tatil kararı almalarında eş ve dostlarının tavsiyelerinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
Unable to participate adequately in social life of people with disabilities which is one of the most fundamental rights to travel and to be engage in tourism activities. In this directionthe mobility of persons with disabilities are supportive both of all businesses involved in the tourism sector and states should be taken a number of measures and are expected to make an impact in facilitating their presence in tourism activities. With this study perhaps the most disadvantaged structures ofmentally disabled personin all types of disabilities, that is aimed to be reveal of mentally disabled’sholiday experience of all barriers aredefining.This study has reached 371of the mentally disabled and their families who are living in Isparta.As a result of implemented surveys, it was determined that the families of the mentally disabled have low level of monthly income and education level, also in the research has been identified that the mentally disabled could not be found an active role in the tourism activities.Most targeted group who prefer to go to holiday in Antalya that has been shown to they have been effective by advice of spouse and friends to decided to take holidays.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engelli, Tatil Deneyimleri, Isparta.

Keywords: Mental Disability, Holiday Experiences, Isparta.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir