ALGILANAN KALİTEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI ve ALGILANAN KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Ebru BİLGEN KOCATÜRK

Sayı: 15

Yıl: 2017 Winter

ALGILANAN KALİTEYE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI ve ALGILANAN KALİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİLER

Özet:
Günümüzde marka değeri yüksek olan işletmelerin başarılarının temellerinden biri, markaya ait ürün ya da hizmetlerin tüketiciler tarafından kaliteli olarak algılanmasıdır. Tüketicilerin kalite algısını ifade eden “algılanan kalite”nin artırılmasının, işletmelerin marka değerini yükseltmesi yanı sıra tüketicilerin satın alma niyetini, işletmelerin pazar payı ve karlılıklarını artırması, algılanan kalitenin önemini göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada algılanan kalite konusu kavramsal olarak incelenmektedir. Çalışmada algılanan kalitenin literatürdeki gelişimi, algılanan kalitenin boyutları ve algılanan kalitenin ölçümü konuları detaylı biçimde incelenmektedir. Son olarak çalışmada işletmelerin algılanan kalitelerini artırmak için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine yönelik öneriler verilmektedir.

Abstract:
Nowadays, one of the foundations of the successes of companies with high brand equity is that consumers perceive the products or services of the brand as quality. Improving the perceived quality which indicates the quality perception of the consumers, increases purchasing intention of the consumers, market share and profitability of the companies besides the brand equity. This shows the importance of the perceived quality. For this reason, the perceived quality subject is reviewed conceptually in this study. In this study, the evolution of perceived quality in the literature, the dimensions and the measurement of perceived quality are also reviewed in detail. Finally, some proposals are given about what kind of a roadmap that the companies need to follow for improving their perceived quality levels.

Anahtar Kelimeler: Kalite, Algılanan Kalite, Kalite İpuçları

Keywords: Quality, Perceived Qality, Quality Cues

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir