ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE MANTIKDIŞI İNANÇLARIN YALNIZLIĞA ETKİSİ

DOI Numarası:

Yazar: Uzm. Psk. Dan. Muhammed Yıldız

Sayı: 15

Yıl: 2017 Winter

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE MANTIKDIŞI İNANÇLARIN YALNIZLIĞA ETKİSİ

Özet:
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinde sosyal yetkinlik beklentisi ve mantıkdışı inançların yalnızlığa etki edip etmediği incelenmiştir. Araştırma Gaziantep'te öğrenim gören toplam 445 ortaokul öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ve Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon Analizi ve MANOVA kullanılmıştır. Sosyal yetkinlik beklentisi ve mantıkdışı inançların yalnızlığa etki ettiği saptanmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizinde, mantıkdışı inançlar ve sosyal yetkinlik beklentisinin yalnızlıktaki toplam varyansın % 21.3’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre hem sosyal yetkinlik beklentisi hem de mantıkdışı inançlarla yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sosyal yetkinlik beklentisiyle yalnızlık arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken, mantıkdışı inançlarla yalnızlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yapılan MANOVA analizine göre kız öğrencilerin sosyal yetkinlik beklentisi puanlarının erkeklerden yüksek, erkek öğrencilerinin yalnızlık puanlarının kızlardan yüksek olduğu saptanmıştır. Ortaokul öğrencilerinde yaşanan yalnızlıkta hem öğrencilerin sosyal yetkinlik beklentilerinin hem de mantıkdışı inançlarının payı bulunmaktadır.

Abstract:
In this research, it is studied whether social self efficacy expectation and irrational beliefs have an effect on the loneliness of secondary school students. The research is carried out with 445 students studying in secondary schools in Gaziantep. Social Self Efficacy Expectation Scale, Irrational Beliefs Scale and Children's Loneliness Scale are used in the research. Pearson Product-Moment Correlation, Multiple Regression Analysis and MANOVA are used as statistical methods. It is found that social self efficacy expectation and irrational beliefs has an effect on loneliness. The Multiple Regression Analysis applied indicated that irrational beliefs and social self efficacy expectation explain 21.3% of the total variance in loneliness. According to the results of the correlation analysis, it is found that there is a significant relationship between loneliness and both social self efficacy expectation and irrational beliefs. Although there is a significant negative correlation between social self efficacy expectation and loneliness, there is a significant positive correlation between irrational beliefs and loneliness. According to MANOVA analysis girls studendts social self efficacy expectation score are higher than boys score, boys students lonelines score are higher than girls score. Both social self efficacy expectation and irrational beliefs contribute to the loneliness of secondary school students.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Yetkinlik Beklentisi, Mantıkdışı İnançlar, Yalnızlık

Keywords: Social Self Efficacy Expectation, Irrational Beliefs, Loneliness

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir