WEB TABANLI PAZARLAMA YAPAN SEYAHAT ACENTALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Tuba ŞAHİN ÖREN

Sayı: 15

Yıl: 2017 Winter

WEB TABANLI PAZARLAMA YAPAN SEYAHAT ACENTALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet:
Bu araştırmanın amacı, web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentalarının etik davranışlarının seyahat tüketicileri açısından, pazarlama karması unsurlarına göre incelemektir. Web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentalarının etik davranışları; ürün etiği, fiyat etiği, tutundurma etiği ve dağıtım etiği olarak dört farklı boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın kapsamına, seyahat acentalarının internet siteleri üzerinden tatil, tur, uçak, gemi, araç gibi ürünleri satın almak isteyen turistler dâhil edilmiştir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırma amacına uygun sonuçları elde etmek için analizlerde kullanılan veriyi sağlayan ve toplam 29 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Katılımcı turistlere kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmış ve veriler, çevrimiçi anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında web tabanlı pazarlama yapan seyahat acentalarından ürün satın alan 492 yerli turiste ulaşılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, sosyal bilimlerde veri analizi yapmak için kullanılan ‘IBM SPSS Statistics’ bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, eğitim seviyesi, fiyat etiğine göre anlamlı bir farklılık göstermemekle birlikte ürün etiği, dağıtım etiği ve tutundurma etiği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Web tabanlı pazarlamada fiyat, hizmet kalitesi ve güven tüketiciler için önemlidir. Tüketicilerin cinsiyetleri açısından ürün ve tutundurma etiği önemli bir farklılık gösterirken fiyat etiği ve dağıtım etiği önemli olmamaktadır. Tüketicilerin yaşları açısından ürün etiği önemli farklılıklar göstermektedir.

Abstract:
The aim of study investigate for ethical attitudes of travel agencies that use web-based marketing with regard to travel consumer according to marketing mix factors. Online survey was one time due to snowball sampling. In this study made contact with people who purchase from travel agencies that use web based marketing. Research population size determine to be hard for this reason use snowball sampling. First of all, pilot study fulfilled group of people and made the necessary arrangements. Next phase, the online survey send to 508 relevant people and exclude 16 people because filled in mistake questionnaire. Consequently, took under review to 492 survey. As a result of consumers who buy service from web site of travel agencies have high educational level Price ethics is not important according to education level, but product ethics, place ethics and promotion ethics play an essential role. Price, service quality and confidence are very important for the consumers. In terms of gender, consumers consider about product ethics and promotion ethics, while are not important about price ethics and place ethics. In terms of age, consumers consider about product ethics.

Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Pazarlama Etiği, Web Tabanlı Pazarlama Yapan Seyahat Acentaları, İnternet Kullanıcıları, Seyahat Acentası Tüketicileri

Keywords: Web Based Marketing Ethics, Travel Agencies That Use Web Based Marketing, Internet Users, Consumers of Travel Agencies

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir