GERİ KAZANILABİLİR KATI ATIKLARIN SOSYAL PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ: TUNCELİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

DOI Numarası:

Yazar: Turgay DERE, Mehtap TANYOL, Sibel GÜNEŞ, Mehmet ÇEKİM

Sayı: 16

Yıl: 2017 Spring

GERİ KAZANILABİLİR KATI ATIKLARIN SOSYAL PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ: TUNCELİ İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Özet:
Yaşam standartları ile orantılı olarak artış veya azalış gösterebilecek katı atık miktarı ve çeşitliliği en önemli çevresel ve ekonomik problemlerden biri olma eğilimindedir. Bundan dolayı katı atık tanımlamasını yapacak olan ve bu atıkları giderme yöntemlerini araştıran ilgili çalışmaların ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaşam standartlarına bağlı olarak gelişmiş şehirler arasına uzun vadede girebilecek olan Tunceli il merkezinde yaşayan nüfusun katı atıklar konusunda bilgi birikimi ve atıkların geri kazanım konusunda eğilimlerini belirlemek ve şehrin gelişim sürecinde sürdürülebilir katı atık yönetimi hakkında bazı çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışmada Tunceli il merkezinde düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli yaşayan nüfusun bulunduğu mahallelere anket uygulaması yapılmıştır. Tunceli ilinde halkın katı atıklar konusundaki bilgi ve bilinç seviyesinin ne olduğu, yapılabilecek bir kaynakta geri kazanım çalışmasına karşı halkın ilgi seviyesinin ne olacağı konularında anket çalışması yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir

Abstract:
The amount and diversity of solid waste that can increase or decrease in proportion to living standards tends to be one of the most important environmental and economic problems. Therefore, it is necessary to make a detailed study of the related works which will define the solid waste and investigate the methods of removing these wastes. The aim of this study is to determine the knowledge about the solid wastes of the population living in Tunceli province center, which can enter the long distance between the developed cities according to their living standards and to determine the trends in waste recovery and suggest some solutions about sustainable solid waste management in the city's development process. In the study, a questionnaire was applied to neighborhoods with low income, middle income and high income living in Tunceli province center. In Tunceli province, the results of the questionnaires were evaluated by the public about the level of knowledge and consciousness about solid wastes and what the level of public interest would be against the recovery work at a possible source

Anahtar Kelimeler: Çevre bilinci, Geri kazanım, Katı atık, Tunceli il merkezi, Yaşam standartları.

Keywords: Environmental awareness, Recycling, Solid waste, Tunceli city center, Life standards.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir