ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.A.Fahri Negüs

Sayı: 14

Yıl: 2016 Fall

ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ KABULÜNE İLİŞKİN TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet:
20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde hızı giderek artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yaşamın tüm alanlarını geri döndürülemez bir biçimde etkilemiş, eğitim faaliyetleri de bu dönüşüm sürecine dahil olmuştur. Bu süreçte zaman ve mekan kısıtları, diğer bir deyişle fiziki anlamda aynı anda aynı yerde bulunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Buna ilave olarak uzaktan eğitim senkron iletişime asenkron iletişim olanağını da eklemiş, eğitim ortamında esnekliği daha da artırmıştır. Buna karşın uzaktan eğitimin getirdiği bu avantajları insan faktörünü yadsıyarak değerlendirmek mümkün değildir. Bireylerin bu teknolojiye karşı tutumları ve söz konusu teknolojiyi kabulleri sistemin etkin bir şekilde icrası için kritik önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında örgün ve uzaktan eğitim öğrencilerinin teknoloji kabulleri incelenmiş, aradaki anlamlı farklılıklar olup olmadığı araştırılmış ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

Abstract:
Growing developments in information and communication technologies especially during the last quarter of the 20th century effected all fields of our lives irreversibly and education activities took part in this transformation process. In this process, time and place limitations, the obligation of being in the same place at same time physically in other words, came to an end. In addition to that the distance education added the opportunity of asynchronous communication to synchronous communication and thus flexibility in educational environment increased more. However it’s impossible to evaluate the advantages that distance education brought denying the human factor. The attitudes of individuals toward this technology and their acceptance are critically important for processing the system efficiently. Within this context, technology acceptances of distance and formal education students were examined, it’s researched if there are significant differences in these two group and tried to be interpreted in this study.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Kabul Modeli, Uzaktan Eğitim

Keywords: Technology Acceptance Model, Distance Education

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir