YEŞİL ÜRÜN GRUPLARI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ FARKINDALIĞI

DOI Numarası:

Yazar: Araş.Gör.Gözde GÜSAN, Emine AKTAŞ, Özge GÜVENDİK

Sayı: 13

Yıl: 2016 Summer

YEŞİL ÜRÜN GRUPLARI ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ FARKINDALIĞI

Özet:
Artan sanayileşme ile birlikte üretim ve tüketim miktarlarının artması, kaynakların ve çıktıların bilinçsiz bir şekilde kullanılması doğal çevrenin zarar görmesine sebep olmaktadır. İnsanoğlu ve doğa her zaman birlikte ele alındığı için yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde doğanın geleceğine dair endişeler insanoğlunun gelecek korkularını da beraberinde getirmektedir. Devlet ve işletmeler tarafından da çevre bilinci duyarlılığı içeren yeşil pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, yeşil pazarlama kapsamında oluşan yeşil ürün grupları çerçevesinde tüketici farkındalığının ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada kalitatif araştırma yöntemi kullanılarak Marmara Üniversitesi yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri sonucunda, yeşil ürün gruplarının tüketiciler tarafından net olarak bilinmedikleri ve şirketlerin ve devletin çevreye duyarlılık konusunda yeterince toplumu bilinçlendirmedikleri ortaya çıkmıştır.

Abstract:
The increase in the production and consumption alongside with the growing industrialization, as well as the exploitation of the resources and output causes environmental damage. The substantiated worries about the future of the nature, arose as a result of the deterioration of the environment, has brought about a concern for the future of the humans as well, on account of the coexistence of the human beings and the nature throughout the history of the humankind. Thereby the governments institutions and private enterprises have been involved in the emergence of the concept of the green marketing, which has the elements of environmental consciousness. The aim of this study, within the framework of groups formed under the green marketing green products is uncovering consumer awareness. In this study qualitative research methods were used and focus group interviews were made with the students of Marmara University, results show that green products are not know clearly by the consumer and that government and companies have not raised enough awareness among the society regarding the importance of said: green products.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Tüketici Farkındalığı

Keywords: Green Marketing, Green Product, Consumer Awareness

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir