İDEAL EV MİTOSUYLA HAYALLER VE DÜŞLER ÜLKESİNDE YAŞA(T)MAK: LÜKS KONUT REKLAMLARININ ELEŞTİREL BİR ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Azad Bedirhan

Sayı: 12

Yıl: 2016 Spring

İDEAL EV MİTOSUYLA HAYALLER VE DÜŞLER ÜLKESİNDE YAŞA(T)MAK: LÜKS KONUT REKLAMLARININ ELEŞTİREL BİR ANALİZİ

Özet:
Küreselleşmenin siyasi, ekonomik, sosyal vb. alanlardaki etkileri hiç kuşkusuz kadim geçmişe sahip kentler üzerinde de varlığını göstermiştir. Küreselleşmeye paralel olarak ortaya çıkarılan küresel kent kavramıyla kent toprağının kendine özgü sosyal yapısı, topoğrafyası, coğrafyası, doğası vb. makro ve mikro özelliklerinin göz önünde bulundurulmadan salt metalaştırılması, kentleri; rezidanslarla, lüks konutlarla, eğlence ve alışveriş merkezleriyle çevrili seyirlik bir nesneye indirgemiştir. Bu çalışmada, küreselleşme ve kent ilişkisinin konut anlayışı üzerindeki yansımaları düzleminde; küreselleşme, tüketim kültürü, postmodernizm ve Baudrillard’ın simülasyon kavramı ışığında günümüz Türkiye’sinde yayınlanan lüks konut reklamlarının panoramik bir bakış açısıyla eleştirel bir okuması yapılmıştır. Çalışmada, rastgele örneklem tekniği kullanılarak yeni medyada yayınlanan lüks konut bannerları, Türkiye’deki ulusal kanallarda yayınlanmış olan lüks konut reklam filmleri ve reklam afişleri belli bir sayıyla sınırlandırılarak seçilmiş, söylem ve görselleri nitel araştırma yöntemi çerçevesinde değerlendirilerek betimsel analiz tekniği ile sonuçları ortaya konmuştur.

Abstract:
Impacts of globalization in political, economical, social, etc. areas absolutely also show their existence on the cities with ancient history. Only commoditization of urban lands without considering its micro and macro features, such as unique social structure, topography, geography, nature and etc., by means of global city concept, exposed in parallel to globalization, caused cities to be reduced into a belverede objects, surrounded by residences, luxury residential houses, amusement centers and malls. In this study, in connection with the reflections of relation between globalization and city on residential understanding, and under the lights of globalization, consumer culture, post-modernism and Baudrillard’s simulation concepts, a critical reading is set forth by means of a panoramic point of view to luxury residential advertisements, which are being published today in Turkey. In the study, by means of random sampling technique, luxury residential banners, which are being published on new media, as well as luxury residential advertisement films, which were broadcasted on national TV channels of Turkey, advertisement posters are selected with being limited by a certain number, and their speeches and visuals are assessed under qualitative research method, and their results are illustrated by means of descriptive analysis.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Kent, Tüketim Kültürü, Konut Reklamları, Simülasyon

Keywords: Globalization, Global City, Consumer Culture, Residential Advertisements, Simulation

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir