KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TOKİ UYGULAMALARI VE HALKIN ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Halil İbrahim ALPASLAN, Abdullah TÜTER

Sayı: 12

Yıl: 2016 Spring

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TOKİ UYGULAMALARI VE HALKIN ALGILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet:
Kentsel dönüşüm, 1990’lardan beri kentsel politikayı oluşturmaktadır. Kentsel dönüşüm, birçok kentte sıkça ve genişçe uygulanan bir kentsel dönüşüm stratejisi haline gelmiştir. Böylesi projelerin ülkemizde artması kentsel dönüşüm yapılan alanların başarı düzeylerinin sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Sürdürülebilirlik esasında yapılandırılan kentsel dönüşüm uygulamaları fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlara sahip olduğunda daha başarılı olmaktadır. Günümüzde bir bölgenin sadece fiziksel dönüştürümü o bölgenin refahının sağlanması için yeterli olmamaktadır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik boyutların da hesapların içine katılması gerekmektedir. Bireyler aslında sadece ev almamaktadırlar, ev ile birlikte çevresi ve sosyal donatıları da birlikte almaktadırlar. Bunların biri ya da birkaçının eksikliği bireylerin memnuniyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Yapılan konutların merkeze yakınlıkları, alışveriş mekânlarının varlığı, hastane ve okul hizmetleri gibi faktörler artık kullanıcı beklentileri açısından önem taşıyan faktörler olmaktadır. Dolayısıyla şehir merkezinden uzakta yapılan toplu konutlar, burada yaşayan bireylerin her türlü ihtiyacını karşılama konusunda yetersiz kalmakta dolayısıyla memnuniyet durumlarının önemli ölçüde etkilenmesine sebebiyet vermektedir.

Abstract:
Since 1990s urban regeneration constitutes the urban policy. Urban transformation has become an urban renewal strategy in many cities frequently and widely. Such projects increase in our country has brought into question the success level of the area under urban transformation. As structured at the base of sustainability the urban regeneration applications become more successful when they have economical, social and cultural dimensions besides their physical dimension. Nowadays only physical transformation is inadequate to provide prosperity to an area. Economical, social, cultural and technological dimensions should be also taken into considerations. Individuals don’t only buy home, they also buy its environment and social facilities together. They lack of one or more of these affect individuals satisfaction significantly. Center proximity of the houses, the presence of shopping malls, hospital and school services are important factors in terms of user expectations. Thus, the houses that overe made far from the city are inadequate in meeting the people who lives there so it causes a severe affecction about customer satisfaction.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Kentsel politika, Sürdürülebilirlik, Fiziksel, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel boyutlar.

Keywords: Urban regeneration, urban policy, Sustainability, Physical, Economical, Social and Cultural dimensions.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir