BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE ETKİNLİK TURİZMİ İLİŞKİSİ

DOI Numarası:

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Emel CAN

Sayı: 10

Yıl: 2015 Summer

BOŞ ZAMAN,  REKREASYON VE ETKİNLİK TURİZMİ  İLİŞKİSİ

Özet:
Sanayileşme ve şehirleşmenin yoğun temposu turizm hareketlerini de etkilemektedir. Bireyler için boş zamanlarını değerlendirebilmek, sürekli yaşadıkları ortamlardan uzaklaşmak, yenilenmek ve daha yüksek motivasyonla günlük yaşamlarına dönebilme, amacıyla rekreasyonel etkinlikler her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır. Günümüzde bireyler daha sık ve kısa süreli tatilleri tercih etmektedir. Gerek rekreasyonel etkinliklere katılmak amacıyla seyahat etme, gerekse tatillerin de rekreasyonel etkinliklere katılma eğiliminde oldukları görülmektedir. Bunun yanında gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri bu eğilimi gerçekleştirme fırsatı sunarken destinasyonlar arası rekabetinde yoğunluğu da her geçen gün artmaktadır. Destinasyonlar, turizm talebini kendilerine çekebilmek ve talep yaratabilmek için, doğal, tarihi, kültürel çekicilikleri yanında düzenledikleri ya da ev sahipliği yaptıkları etkinliklerle rekabetçiliklerini arttırma çabasındadırlar. Büyüklük ve içerik olarak farklılıklar gösteren etkinlikler, destinasyonlara yönelik talebin artması, destinasyon imajına katkı, mevsimsellik etkisinin azaltılması gibi faydalar yaratırken etkinlik planlaması, destinasyon yöneticileri için etkinliğin başarısı ve sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma da boş zaman, rekreasyonel etkinlikler ve etkinlik turizmi ilişkisi üzerinde durulmuş ve başarılı etkinlik planlama için destinasyon yönetimlerine önerilerde bulunulmuştur.

Abstract:
Busy pace of industrialisation and urbanisation affects tourism movement also. Recreational events have had much more matter to able to evaluate leisure time of individuals, to move away from settings which they live constantly, to renew and to turn back to daily life by much more motivation every passing day. Today, individuals prefer more frequent and short-term vacations. It is seen that they are liable both to travel in terms of participate in recreational events and to participate in recreational evwnts in their vacations. Moreover, while developing communication and transportation technologies give a chance for making the inclination, intensity of competition among destinations has also increased every passing day. Destinations make an effort to increase their competitiveness with events that they arrange or receive in addition to natural, historical, cultural attractions in order to get tourism demand and to create demand for themselves. While events which differ from size and concept create advantages such as increasing the demand related to destinations, contribution to destination image, decreasing the effect of seasonality, planning event has matter to success of event and sustainability of event for destination managers. It has been emphasized on the relation among leisure time, recreational events and event tourism and suggestions have been made for destination methods for planning successful event on the study.

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman, Rekreasyon, Rekresyonel Etkinlikler, Etkinlik Turizmi

Keywords: LeisureTime, Recreation, Recreational Events, Event Tourism

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir