KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI BOYUTUNA BİR BAKIŞ

DOI Numarası:

Yazar: Dr.Emine CİHANGİR

Sayı: 7

Yıl: 2014 Summer

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNDE  İNSAN KAYNAKLARI BOYUTUNA BİR BAKIŞ

Özet:
İşletmelerin stratejik hedeflerine etkin ve verimli olarak ulaşmasında işletme faaliyetlerini yürüten insan kaynaklarının yetkinliği, işe ve örgüte bağlılığı ve sorumluluk bilinci büyük önem taşımaktadır. İnsan kaynaklarının işletme faaliyetlerinde etkinliğinin artırılması, işe ve örgüte bağlılığın oluşturulması ve sorumluluk bilincinin varlığı kurumsal performansın artırılmasında önemli bir etkendir. Bu çalışmada yönetici ve işçilerin performanslarında çok önemli role sahip olana eğitim ve geliştirme programları üzerinde durularak kurumsal performans açısından önemi irdelenecektir. Çalışanların işe ve örgüte bağlılığını sağlayan faktörler ile sorumlulukları irdelenecektir.

Abstract:
The competence of human resources who conduct business activities, their commitment to business and organization and their sense of responsibility have great significance in order to attain the strategic targets of businesses effectively and efficiently. Rising the effectiveness of human resources in business activities, generating the commitment to business and organization and the existence of sense of responsibility are all significant factors in increasing corporate performance. Within the study, training and developmental programs which have significant role in the performances of managers and workers are going to be focused and their significance in terms of corporate performance is going to be inquired. The factors which generate the commitment of workers to business and organization and their responsibilities are going to be inquired.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Eğitimi, İşe bağlılık, Örgüte bağlılık, Sorumluluk.

Keywords: Human resource management, Job Involvement, Organizational Commitment, Responsibility, Human Resources Education.

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir