COVID19 PANDEMİ SÜRECİNİN, BIST 30 ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN HAMADA EŞİTLİĞİ (KALDIRAÇLI BETA) VE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE ANALİZİ

DOI Numarası:

Yazar: Sonat BAYRAM

Sayı: 31

Yıl: 2021 Fall

COVID19 PANDEMİ SÜRECİNİN, BIST 30 ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN  HAMADA EŞİTLİĞİ (KALDIRAÇLI BETA) VE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE ANALİZİ

Özet:
Bir risk ölçütü olarak hesaplanan hamada (kaldıraçlı beta) eşitliği, firmanın dönemsel olarak kaldıraç düzeyindeki artış ve azalışa, ayrıca sistematik risk ölçütü olarak değerlendirilen ve piyasaya olan hassasiyeti ölçen beta değeri ile verginin borç maliyetinden tasarruf edici etkisini bir araya getiren bir ölçüt olarak, finansal yapıyı ve sistematik riski aynı anda ölçen faydalı bir göstergedir. Covid 19 pandemi döneminin BIST30 şirketleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere yapılan analiz neticesinde, 18 adet şirketin önceki döneme göre hamada (kaldıraçlı beta) eşitliğinde artış gözlemlenmiş bu artış 10 adet şirket için lojistik regresyon (karışıklık matrisi (confusing matrix)) analizi ile de %76,9 doğruluk oranıyla doğrulanmıştır. Covid19 pandemi dönemi ile önceki dönem hamada (kaldıraçlı beta) oranlarında önceki döneme (2019) göre yaşanan % değişim karşılaştırıldığında, genel ortalamanın Covid19 döneminde önceki döneme göre %21,70 artış gösterdiği (kaldıraç düzeyi artışı %42,92), bankacılık sektörü hariç diğer sektörlerde artışın %41,15 düzeyinde gerçekleştiği (kaldıraç düzeyi artışı %64,27), bankacılık sektöründe ise azalışın -%3,70 düzeyinde gerçekleştiği (kaldıraç düzeyi artışı %7,89) gözlemlenmiştir.

Abstract:
The hamada (leveraged beta) equation, which is calculated as a risk measure, shows the financial structure as a measure that brings together the periodic increase and decrease in the leverage level of the firm, as well as the beta value, which is evaluated as a systematic risk measure and measures sensitivity to the market, and the saving effect of tax on debt cost. It is a useful indicator that simultaneously measures and systematic risk. As a result of the analysis conducted to observe the effects of the Covid 19 pandemic period on BIST30 companies, an increase in the hamada (leveraged beta) equality of 18 companies was observed compared to the previous period, and this increase was 76% with the logistic regression (confusing matrix) analysis for 10 companies, It has been verified with an accuracy rate of 9. When the % change in the Covid19 pandemic period and the previous period hamada (leveraged beta) rates compared to the previous period (2019) is compared, the general average increased by 21.70% in the Covid19 period compared to the previous period (the leverage level increased by 42.92%), except for the banking sector. It was observed that the increase in the sectors was 41.15% (increase in leverage level was 64.27%), while the decrease in the banking sector was realized as -3.70% (increase in leverage level was 7.89%).

Anahtar Kelimeler: Hamada Eşitliği, Kaldıraçlı Beta, Makine Öğrenmesi, BIST30

Keywords: Hamada Equation, Leveraged Beta, Machine Learning, BIST30

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir