UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL VELİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOI Numarası:

Yazar: Özgül GÜLSEREN

Sayı: 31

Yıl: 2021 Fall

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL VELİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özet:
Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul öğrencilerinin ve velilerinin karşılaştıkları sorunların önemle üzerinde durulduğu çalışmada sorunlar ve çözüm önerileri gündeme getirilmiştir. Bu amaçtan yola çıkılarak araştırmanın amacı, ülkemizde uygulanan uzaktan eğitim uygulamaları hakkında ilkokul velilerinin fikirlerini tespit etmek ve bundan hareketle uzaktan eğitim sürecinin verimliliğini artıracak önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın katılımcıları İstanbul ilinde ikamet eden Covid-19 pandemi sürecini deneyimlemiş ilkokul 4. Sınıfta öğrenim gören 19 öğrencinin velilerinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modeli ve olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitimde sistemsel ve teknik sorunlar ve konsantrasyon problemleri yaşanmıştır. Uzaktan eğitim plansız ve düzensizdir ve uygulamalı derslerde yetersizdir. Beden eğitimi, resim, müzik gibi dersler kısıtlı olarak işlenebilmiştir. Değerlendirme adil değildir. Zaman kavramı ortadan kalkmış ve çocuklar sosyal ortamlarından uzaklaşmışlardır. Ekran bağımlısı olmuşlardır. Uzun süre ekran karşısında oturma göz sağlıklarını bozmuştur. Bu süreçte veliler çocuklarının okula özlemini azaltmak için arkadaş gibi yaklaşmışlardır. Tüm sorumluk velilere düşmüş kimi zaman veliler kendilerini yetersiz hissetmişlerdir. İletişim eksikliğinden dolayı öğrenme, başarı ve hedeflerde düşme olmuş, konular pekişmemiştir. Uzaktan eğitimle çocuklar en azından eğitimden geri kalmamışlardır. Zaman ve mekan problemi ortadan kalktığından istedikleri kurslara katılabilmişler, farklı arkadaş çevresi edinmişlerdir. Bu süreçte ebeveynler çocuklarıyla daha fazla ilgilenme fırsatı bulmuş ve çocuklarının eksiklerini objektif olarak görebilmişlerdir. Çocuklarda araştırma ve sorumluluk sahibi olma duygusu gelişmiş ve iyi bilgisayar kullanmayı öğrenmişlerdir. Özgüvenleri artmıştır. Zamanla teknik ve sistemsel sorunlarda da hem veli hem çocuklar kendilerini eğitmişlerdir. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar zor olduğu da bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır. Bu sürecin etkili yürütülebilmesi için teknik ve sistemsel sorunlar çözülmeli konsantrasyonu artıracak önlemler alınmalıdır. Veli kontrolü bu süreçte son derece önemlidir. Uzaktan eğitimde veli ve çocuklara mutlaka psikolojik destek verilmelidir. Özel yetenekli öğrencilerin özel durumları da dikkate alınmalıdır. Öğretmenlere oyun temelli uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmesi önerilmektedir.

Abstract:
The aim of this research is to determine the ideas of Primary School parents about distance education practices applied in our country and to make suggestions that will increase the efficiency of distance education process. Participants of the study experienced the covid-19 pandemic process residing in Istanbul primary school 4. It consists of parents of 19 students studying in the classroom. Qualitative research model and phenomenon pattern were used in the research. Research data was collected through semi-structured interviews. The data was analyzed by descriptive analysis method. According to the research findings, there were systemic and technical problems and concentration problems in distance education. Distance education is unplanned and irregular and inadequate in practical courses. His education, painting,music, etc. were limited. The assessment is unfair. The concept of time has disappeared and children have moved away from their social environment. They're addicted to the screen. Sitting in front of the screen for a long time has impaired eye health. In the process, parents have approached their children as friends to reduce their longing for school. All responsibility fell to the parents, sometimes the parents felt inadequate. Due to the lack of communication, there was a decrease in learning, success and goals, and issues were not strengthened. At least children with distance education have not lagged behind in education. As the time and space problem disappeared, they were able to attend the courses they wanted, and they gained a different circle of friends. In this process, parents had the opportunity to take more care of their children and objectively see their children's shortcomings. Children have developed a sense of research and responsibility and have learned to use computers well. Their confidence has increased. Over time, both parents and children have trained themselves in technical and systemic problems. How difficult the teaching profession is is also better understood in this process. In order for this process to be carried out effectively, technical and systemic problems must be solved, measures must be taken to increase concentration. Parent control is extremely important in this process. In distance education, parents and children should be given psychological support. The special circumstances of specially gifted students should also be taken into account. It is recommended that teachers provide in-service training related to game-based distance learning applications.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Veli, Öğrenci, Uzaktan Eğitim, Sorunlar ve Öneriler

Keywords: Pandemic, Parent, Student, Distance Education, Problems and Recommendations

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir