SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ YÖNELİMİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ

DOI Numarası:

Yazar: Dilaysu ÇINAR

Sayı: 24

Yıl: 2019 Spring

SOSYOTROPİK VE OTONOMİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ALIŞVERİŞ YÖNELİMİ BOYUTUNDA İRDELENMESİ

Özet:
Tüketicinin satın alma davranışı, pazarlama iletişim araçlarının seçimi, pazar bölümlendirmesi, konumlandırma, hedef pazar seçimi, pazarlama karması oluşturma ve neredeyse pazarlama ile ilgili oluşturulan hemen hemen her strateji ve politikaların tüketicinin kişiliğine bağlı olduğu düşünülebilir. Bu araştırma alışveriş yönelimi ve tüketici kişilik yapısı ile ilgili henüz doldurulmamış bir boşluğu gidermek üzere yapılmış olup, tüketici kişilik boyutlarından sosyotropik ve otonomik kişilik yapısının alışveriş yönelimi üzerindeki etkisini irdelemeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda, çevrimiçi ortam üzerinden anket çalışması yapılarak, kolayda örnekleme yöntemi aracılığıyla toplam 193 anket doldurulmuştur. Araştırma modeli kapsamında geliştirilen hipotezler doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda sosyotropik kişilik özelliğinin “rekreasyonel alışveriş eğilimi, mağaza sadakati, marka sadakati, marka bilinci ve çok seçenek sebebiyle kafa karışıklığı” üzerinde ve ek olarak, otonomik kişilik özelliğinin de; “fiyat bilinci ve tutumluluk, alışverişte özgüven, alışveriş antipatisi ile rekreasyonel alışveriş eğilimi” üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Abstract:
It can be considered that consumer buying behavior, selection of marketing communication tools, segmentation, positioning, target market selection, marketing mix and almost every marketing strategy and policies are connected to the consumer personality. This research is based on an unfilled gap in shopping orientation with consumer personality structure and the effect of sociotropic and autonomic personality structures, which are consumer personality dimensions, on shopping orientation is intended to scrutinize. For this purpose, a total of 193 questionnaires were filled in online sampling via convenience sampling method. Hypotheses developed under the research model were tested by linear regression analysis. As a result of the analysis the sociotropic personality trait is related to recreational shopping tendency, store loyalty, brand loyalty, brand consciousness and confusion due to many options and additionally, autonomic personality trait was statistically significant on price awareness and frugality, self-confidence in shopping, antipathy of shopping, and recreational shopping tendency.

Anahtar Kelimeler: Sosyotropi, Otonomi, Alışveriş Yönelimi,Tüketici Davranışı

Keywords: Sociotropy, Autonomy, Shopping Orientation, Consumer Behavior

Makale dosyasını indir Makale dosyasını indir